ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 จัดหาเครื่งยกขนฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
2 จัดหาเครื่องยกขน (รับน้ำหนัก 1 ตัน ยกสูงได้ 2.5 เมตร) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
3 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
4 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
5 จัดจ้างซ่อม รยบ. ขนาด 10 ตัน แบบ 3828A (6x6) จำนวน 6 คัน วิธีคัดเลือก     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
6 รับจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) จำนวน 1 รายการ รวม 24 คลัง    ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
7 จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่อยนต์กับกรงอากาศ ถ.เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ, เอ 3 จำนวน 2 รายการ     ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
8 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MECEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
9 ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. อขนาด 7.62 มม. AK47 จำนวน 1 รายการ (2,048 EA)    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
10 ชิ้นส่วนซ่อม ปบค. 39 ขนาด 105 มม. LG l MK ll จำนวน 61 รายการ    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
11 ชิ้นส่วนซ่อม ปบค. 95 ขนาด 105 มม. M101 A1 จำนวน 60 รายการ    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
12 ชิ้นส่วนซ่อม ปนร.34 ขนาด 155 มม. GH N-45 A1 จำนวน 146 รายการ    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
13 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาด 12.5 20 จำนวน 125 เส้น โดยวิธีคัดเลือก     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
14 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม 113 เอ 2 (ระบบสายพาน) จำนวน 26 คัน รวม 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
15 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รส พ. เอ็ม 113 เอ 2 จำนวน 26 คัน รวม 130 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
16 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 25 คัน กลุ่ม 2 ระบบเครื่องยนต์,ระบบส่งกำลังและเบรก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
17 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม 113 เอ 2 จำนวน 26 คัน รวม 331 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
18 ซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด 9.00 - 20 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
19 จัดซื้อน้ำมันและไขมันต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม 113 เอ 2 จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
20 จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอกจำนวน 25 คัน รวม 3 รายการ     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 25 คัน รวม129 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
22 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 25 คัน กลุ่ม 1 ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังและเบรก     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
23 จ้างซ่อมหม้อน้ำและจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ. ขนาด 1 1/4 ตัน UNIMOG U1100 L/29 (4x4) จำนวน 25 คัน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
24 ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
25 จัดซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ (ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
26 ซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์/ชั่วโมง) (แบบ6TN ฝาเดี่ยว) และแบตเตอรี่ แบบ 2HN (ความจุ 45 แอมแปร์ / ชั่วโมง) (แบบ 2 HN) ใช้ในงานซ่อมคืน     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
27 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ขนา1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 25 คัน รวม 41 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
28 ซื้อไม้อัดยางต่างๆ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
29 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก (ขนาด 12 โวลด์ 66 แอมป์แปร์ / ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน 744 ลิตร ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
30 ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก รวม 25 คัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
31 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 9 รายการ    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
32 ชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานลำเลียงพล เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 1 รายการ (80 EA)    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
33 กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด 155 มิลลิเมตร ชนิดระเบิด จำนวน 1,800 นัด    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
34 ชิ้นส่วนซ่อมรถถังเบา 21 (แผนงานที่ 1) จำนวน 13 รายการ     ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
35 สป.สำหรับซ่อมคืนสภาพ ปลย.ขนาด 5.56 มม.เอ็ม 16 เอ 2 และอื่น ๆ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
36 กระเดื่องนิรภัย ลข,ซ้อมขว้าง แบบ สพ.๕๘ และอื่น ๆ วิธีคัดเลือก    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
37 ดินประสิวฯ และอื่น ๆ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
38 จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา 4x4 แบบ 50 จำนวน 3 รายการ รวมจำนวน 72 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
39 ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินการพ่นสี รยบ. ขนาดต่างๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
40 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันอื่นๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
41 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
42 ซื้อทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืนฯ และอื่นๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
43 ซื้อไม้ยางขนาด 1" x 2" x 3.00 ม. จำนวน 38 ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
44 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ บรรจุปี๊บละ 18 ลิตร จำนวน 8 ปี๊บ    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
45 เครื่องตรวจจับสารวัตถุระเบิดแบบพกพา จำนวน 8 ชุด     ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
46 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
48 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
49 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
50 รถยนต์บรรทุก ขนาด 10 ตัน (6x6) สำหรับลากจูงปืนใหญ่ ขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 61 คัน    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ