ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เป็นแบบ เอ็ม 35 เอ 2 ไอ จำนวน 75 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
2 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด 9.00 - 20 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
3 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด 9.00 - 20 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
4 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. 2 1/2 ตัน ให้เป็น รยบ.2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 ไอ จำนวน 75 คัน รวม 68 รายการ     ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
5 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ จำนวน 4 รายการ วิธีคัดเลือก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
6 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาวขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ (น้ำยาล้างชิ้นงานโลหะ และอื่นๆ) รวม 6 รายการ    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
7 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อมฯ และอื่นๆ) รวม 16 รายการ    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
8 วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาวขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม 8 รายการ    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
9 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด 1/4 ตัน เอ็ม 825 (ติด ปรส.) จำนวน 84 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
10 ซื้อกากเพชรบดลิ้น และอื่นๆ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน 43 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
12 ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ.2 1/2 ตัน ให้เป็น รยบ. 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 ไอ จำนวน 75 คัน 2 รายการ วิธีคัดเลือก     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ จำนวน 37 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด วิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
15 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 10 ตัน 6x6 เอ็มบี 2028 เอ มีกว้าน จำนวน 12 คัน รวม 183 รายการ วิธีคัดเลือก     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
16 จ้างซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
17 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาด 7.00-16 จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
19 ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. 1/4 ตัน เอ็ม 151 เอ 2 จำนวน 30 เครื่อง รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
20 ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.2 1/2 คัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 20 เครื่อง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.34 ขนาด 155 มม. GHN-45 A1 จำนวน 3 กระบอก รวม 303 รายการ วิธีคัดเลือก    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
22 จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.1089 (FMTV) จำนวน 19 คัน วิธีคัดเลือก    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
23 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 20 เครื่อง วิธีคัดเลือก    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
24 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ จำนวน ๗๑ รายการ     ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
25 ซื้อยางใน และ O-RING สนับสนุนยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ Bias จำนวน 3 รายการ วิธีคัดเลือก    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
26 ซื้อยางใน และ O-RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด Radial จำนวน 4 รายการ วิธีคัดเลือก     ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
27 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 43 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง     ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
28 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน 34 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
29 จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 จำนวน 4 รายการ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
30 รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 3 คัน    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
31 น้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน 26 ถัง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
32 เครื่องถอดยางสำหรับยางชนิดพิเศษ (RUN FLAT) จำนวน 1 เครื่อง     ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
33 ชิ้นส่วนซ่อมของรถถัง เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 2 รายการ    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
34 ชิ้นส่วนซ่อมของรถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85 (แผนงานที่ 2 ) จำนวน 1 รายการ (90 EA)    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
35 นำ้มันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (1,200 กระป๋อง)    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
36 จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปย์และอื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
37 ซื้อน้ำยาล้างหน้าคอนแทก และอื่นๆ จำนวน 52 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
38 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
39 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
40 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
41 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
42 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.95 ขนาด 105 มม. เอ็ม 101 เอ 1 จำนวน 36 กระบอก รวม 24 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
43 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด 9.00-20 ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.95 ขนาด 105 มม. เอ็ม101 เอ 1 จำนวน 36 กระบอก รวม 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
44 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
45 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.95 ขนาด 105 มม. เอ็ม 101 เอ 1 จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
46 สิ่งอุปกรณ์ในการรับ-ส่ง จำนวน 53 รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
47 ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด 800 กิโลกรัมต่อ ชม. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
48 ซื้อเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ 4 แกน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
49 เป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ     ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
50 ชิ้นส่วนซ่อมของรถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85 (แผนงานที่ 1) จำนวน 3 รายการ    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ