ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ รวม ๕๕ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
2 ื้อกาวทาปะเก็นชนิดน้ำ และอื่น ๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
3 ื้อกระดาษเช็ดเล็นส์ และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการ ซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้อง และอื่นๆ ) รวม ๒๘ รายการ    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ตสมชาย  สุกุมลนันทน์
6 อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (ดอกแส้ทำความสะอาดรังเพลิง และอื่นๆ) รวม ๗๘ รายการ    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ตสมชาย  สุกุมลนันทน์
7 ซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD 11 สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ตสมชาย  สุกุมลนันทน์
8 ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
10 ื้อน้ำมันทำความสะอาดแห้ง และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 ้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
12 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
13 ื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
14 ซื้อกระดาษทรายน้ำ และอื่น ๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
15 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
16 ื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
17 ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
18 ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
19 จ้างจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ ขนาด รวม ๙๘๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
20 ซื้อยางใน, O - RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ 50 TAVOR TAR-21 และอื่นๆ รวม 6 รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ และอื่นๆ) รวม 69 รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
23 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 5,000 เล่ม (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม 52 รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
24 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 5,000 เล่ม (FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARDฯ และอื่นๆ) รวม 6 รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
25 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ 18 ลิตร) จำนวน 3 ปี๊บ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
26 จ้างจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1078 (LMTV) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
27 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกสแกนเนีย แบบ G124 จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
28 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้อง TELESCOPE PANORAMIC (M137) จำนวน ๑๑ กล้อง รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
29 ซื้อจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องเปลี่ยนความเร็ว รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๕๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (แว่นตาป้องกันเศษโลหะ และอื่นๆ) รวม 46 รายการ    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
31 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC (SVUS00-59-2832B QUICK EXHAUST 1/4 วาล์วลม) และอื่นๆ รวม 6 รายการ    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
32 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย.ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2ฯ รวม 3 รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
33 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม 33 รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
34 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม 36 รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
35 แบตเตอรี่ขนาดต่างๆ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
36 สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. คงคลัง (บาร์โค๊ด)    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
37 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
38 สิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กคย.สพ.ทบ.)    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
39 รายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ.    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
40 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา 4x4 จำนวน 12 ชนิดรถ แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END)     ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
41 จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของรถถัง เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3, เอ็ม 48 เอ 5 จำนวน 2 รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
42 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ½ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวนประมาณการ 3,710 คัน    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
43 รถยนต์ยุทธวิธีกลาง ชนิดกู้ซ่อม จำนวน 1 คัน    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
44 อุปกรณ์ยกรถแบบสองเสา ชนิดคานบน จำนวน 10 ชุด    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
45 กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด 30x165 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE- l) จำนวน 7,000 นัด    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
46 รายการซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของหน่วยสรรพาวุธ สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน 13 รายการ    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
47 ชิ้นส่วนซ่อมของรถถังเบา 32 สติงเรย์ จำนวน 10 รายการ    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม (สกรูหัวผ่าเกลียวตลอดฯ และอื่นๆ) รวม 37 รายการ    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
49 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (กระดาษถ่ายเอกสารฯ) จำนวน 1 รายการ    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
50 จ้างจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 TH3 พร้อมติดตั้งลาดสะพาน จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว