ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อวัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิตและเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด105 มม. ซ้อมรบ (ดินประสิว และอื่นๆ) รวม 79 รายการ


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

กองทัพบกโดยกรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15985973381.pdf