ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  พลโท นพดล ศรีจันทร์สุข
ตำแหน่ง  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16621066911.pdf