ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซ้ือแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๓,๓๑๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๙ รายการ
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ตำแหน่ง  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16817946601.zip