ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม 32 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๙,๓๓๓.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง
ตำแหน่ง  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16868112162.zip