ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๗,๑๘๐.๕๘ บาท (เก้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลตรี นพรัตน์ นาคจันทึก
ตำแหน่ง  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก รักษาราชการแทน เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17114470191.zip