ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลตรี รณภพ วิเชียรวรรณ
ตำแหน่ง  ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17151667011.pdf