ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒,๘๐๖ กระป๋อง


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒,๘๐๖ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๘ จึงขอเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก
ตำแหน่ง  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางสาวขันทอง  ฟองทา
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17187853251.zip