ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน โครงการผลิต สป. สิ้นเปลืองสำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ)รวม ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน โครงการผลิต สป. สิ้นเปลืองสำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ) รวม ๕๑ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน โครงการผลิต สป. สิ้นเปลืองสำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ) รวม ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๖๗๓,๗๘๑.๐๘  บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)ประกาศ ณ วันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง
ตำแหน่ง  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17198911761.zip
17198911762.zip
17198911765.zip