ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง


กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะดำเนินการแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ รวม ๘๖๑ หม้อ ซึ่งในการนี้จะดำเนินการประเมินราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ดังนั้น จึงขอให้ท่านเข้าร่วมการประเมินราคาซากแบตเตอรี่ชำรุดตามวันและเวลาดังกล่าว และขอให้เสนอราคาซากแบตเตอรี่ชำรุดดังกล่าวตามแบบใบเสนอราคาซากแบตเตอรี่ชำรุดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วนำส่งคืนแผนกจัดหาที่ ๑ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ แผนกจัดหาที่ ๑ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๑๐๖๑ - ๘ ต่อ ๙๔๗๓๔ หรือ ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๘

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16048979181.pdf