ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรายการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) คือกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และ แผ่นสลักข้อความ จำน


กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการสืบราคาเพื่อใช้เป็นราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ข้อมูลเป็น ราคากลาง เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรายการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) คือ กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และ แผ่นสลักข้อความ จำนวน ๕๖ ชุด ตามบัญชีรายละเอียดความต้องการที่แนบท้าย
การดำเนินการในครั้งนี้สามารถเสนอราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วได้ที่ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาที่เสนอเพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง ในกรณีที่ราคาที่เสนอไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และราคาที่ได้เสนอในครั้งนี้ มิได้เป็นราคาที่ได้ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง หรือประการอื่นแต่ประการใด


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16092304931.jpg