ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเข้าประเมินราคา


กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะดำเนินการแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ รวม ๒,๕๐๓ หม้อ ซึ่งในการนี้จะดำเนินการประเมินราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ดังนั้น จึงขอให้ท่านเข้าร่วมการประเมินราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอให้เสนอราคาซากแบตเตอรี่ชำรุดดังกล่าวตามแบบใบเสนอข้อมูลราคาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วนำส่งคืน แผนกจัดหาที่ ๑ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ แผนกจัดหาที่ ๑ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๑๐๖๑ - ๘ ต่อ ๙๔๗๓๔ หรือ ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๘
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๐  มกราคม  ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
16115617461.pdf
16115617463.pdf