ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 69 รายการ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม


กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการสืบราคาเพื่อใช้เป็นราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ข้อมูล เป็นราคากลาง สป. จำนวน 69 รายการ คือ สป. สาย สพ. จำนวน 13 รายการ, สป. สาย พธ. จำนวน 17 รายการ, สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ, สป. สาย ช. จำนวน 21 รายการ, สป. สาย วศ. จำนวน 16 รายการ และ สป. สาย วศ. โอนให้ วศ.ทบ. ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่มตามบัญชีรายละเอียดความต้องการที่แนบท้ายเพื่อนำไปประกอบแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและ ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการในครั้งนี้สามารถเสนอราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วได้ที่ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาที่เสนอเพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง ในกรณีที่ราคาที่เสนอไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และราคาที่ได้เสนอในครั้งนี้ มิได้เป็นราคาที่ได้ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง หรือประการอื่นแต่ประการใด


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
16279569531.jpg