ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ


เรื่อง ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ
ด้วย คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ มีความประสงค์จะหาราคากลางเศษซากโลหะ จำนวน ๕ รายการ เพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางในการเสนอความต้องการแลกเปลี่ยนกับเศษซากโลหะ โดยมีรายละเอียดของเศษซากโลหะ ดังนี้
๑. เศษซากทองเหลือง จำนวน ๑๒๑,๗๓๗ กิโลกรัม
๒. เศษซากเหล็ก จำนวน ๙๔,๔๔๘ กิโลกรัม
๓. เศษซากทองแดง จำนวน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
๔. เศษซากโลหะผสม (หัวกระสุน) จำนวน ๕๗๐ กิโลกรัม
๕. เศษซากตะกั่ว จำนวน ๒,๔๑๔ กิโลกรัม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ จึงขอให้ผู้ที่สนใจได้เสนอให้ข้อมูลราคาเศษซากโลหะ โดยขอให้จัดทำเอกสารตามแบบของท่านหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเสนอราคาเศษซากโลหะตามไฟล์ที่แนบ ส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเศษซากโลหะ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แผนกจัดหาที่ ๒ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือส่งเป็นโทรสารมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๑ – ๔๘๐๘ ภายในวันเวลาที่กำหนด


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
16252156991.pdf
16252156992.pdf