ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓๗ รายการเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด


ตามประกาศ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่องเชิญชวนเสนอราคา เพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สรรพาวุธ จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลจัดทำราคากลาง สนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตรชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด เพื่อประกอบแผนจัดหา กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหา สป.๕ ป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น
เนื่องจาก คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย สพ. ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จึงมีความประสงค์ขอยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอราคาดังกล่าว และจะดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาใหม่อีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16581360151.jpg