ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ คือ จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 (ชนิด 2 Cavities)

ประกาศกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ
คือ จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 (ชนิด 2 Cavities)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการสืบราคาเพื่อใช้เป็นราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ข้อมูล เป็นราคากลาง สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ คือ จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 (ชนิด 2 Cavities) ตามบัญชีรายละเอียดความต้องการที่แนบท้าย เพื่อนำไปใช้ประกอบแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
การดำเนินการในครั้งนี้สามารถเสนอราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ และขอกำหนดวันส่งมอบ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน และ กำหนดยืนราคา ๑๘๐ วัน โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ได้ที่ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


พันเอก
( ไพโรจน์ ยินดีรัตน์ )
ผู้อำนวยการกองโรงงานช่างแสง
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๑๐๖๑-๘
สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16594076532.jpg
16594076534.jpg