ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม


กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการสืบราคาเพื่อใช้เป็นราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ข้อมูล เป็นราคากลาง สป. จำนวน 73 รายการ คือ สป. สาย สพ. จำนวน 16 รายการ . สป. สาย พธ. จำนวน 20 รายการ , สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ , สป. ช. จำนวน 30 รายการ และ สป. สาย วศ. จำนวน 6 รายการ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม ตามบัญชีรายละเอียดความต้องการที่แนบท้าย เพื่อนำไปประกอบแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
การดำเนินการในครั้งนี้สามารถเสนอราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และขอกำหนดวันส่งมอบไม่เกิน 30 , 60 , 70 วัน และกำหนดยืนราคา 90 วัน โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ได้ที่ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาที่เสนอเพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง ในกรณีที่ราคาที่เสนอไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และราคาที่ได้เสนอในครั้งนี้ มิได้เป็นราคาที่ได้ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง หรือประการอื่นแต่ประการใด

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16605330581.jpg