ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าประเมินราคาโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด


กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะดำเนินการแลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ ชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ รวม ๔,๖๗๓ เส้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16606252391.pdf