ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง


กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะดำเนินการแลกเปลี่ยนรายการเครื่องจักร เครื่องมือกล (กวก.สพ.ทบ.) และ สป. ประจำโรงงาน สพ.ทบ. (กชส.ศอ.สพ.ทบ.) จำนวน ๑๒๔ เครื่อง ซึ่งในการนี้จะดำเนินการประเมินราคารายการเครื่องจักร เครื่องมือกล (กวก.สพ.ทบ.) และ สป. ประจำโรงงาน สพ.ทบ. (กชส.ศอ.สพ.ทบ.) ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก และ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงขอให้ท่านเข้าร่วมการประเมินราคาดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16677859941.pdf
16674664832.pdf