ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ สำหรับสนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. จำนวน 8 รายการ


ด้วย กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์ ขอจัดทำราคาประมาณการ การจ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ สำหรับสนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. จำนวน 8 รายการ เพื่อนำไปประกอบแผนจัดหา กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จึงขอเรียนมายังท่าน เพื่อทราบและพิจารณาเสนอราคา โดยให้เสนอราคาพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอกำหนดวันส่งมอบไม่เกิน 60,120 วัน และกำหนดยืนราคา 90,120 วัน ในรายการตามที่แนบ โดยมีกำหนดการเสนอราคาตั้งแต่วันที่ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาประมาณการ ลงนาม 5 วันทำการ คือ ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และสรุปผลการจัดทำราคาประมาณการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 หากขัดข้องไม่สามารถเสนอราคาดังกล่าวได้ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบด้วย
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัท,ห้าง,ร้านใด ไม่เสนอข้อมูลและราคา หน่วยอาจจะสงวนสิทธิ์ ในการจัดหาในขั้นตอนต่อไป โดยจะรับพิจารณาเฉพาะบริษัท,ห้าง,ร้าน ที่ได้เสนอข้อมูล และราคาเท่านั้น


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16691859631.pdf