ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มอัดจานท้ายกระสุน หมายเลข ๗/๑๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง


ด้วย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์ขอกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องปั๊มอัดจานท้ายกระสุน หมายเลข ๗/๑๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อนำไปประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) รายการจัดหาหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. สาย สพ. ในส่วนของรายการ จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมที่ชำรุดและสามารถซ่อมคืนสภาพได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าเสนอราคา โดยให้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอกำหนดวันส่งมอบไม่เกิน ๑๘๐ วัน และกำหนดยืนราคา ๑๘๐ วัน ในรายการตามที่แนบ โดยมีกำหนดการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรองแผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมแนบข้อมูลของบริษัท ดังนี้
- สำเนาข้อมูลบริษัทจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th/index พร้อมลงลายมือชื่อ และตราประทับของบริษัท
- ผลงานที่ผ่านมา (กรณีเคยเป็นคู่สัญญากับ ทบ.)
- ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาหรือรับราคาจาก บริษัท, ห้าง, ร้าน หรือหน่วยงานใดๆ เฉพาะผู้ให้ราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ที่แนบมานี้

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16866263471.pdf
16866263472.pdf
16866263473.pdf