ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา การจ้างลับคม และ COATING TIN (ไทเทเนียมไนไตร์) เอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับกัดขึ้นรูปใบกระบี่ (ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑๐ มม. รัศมีมุมมีด ๕ มม. ความยาว ๗๕ มม.) จำนวน ๗๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ด้วย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์ขอกำหนดราคากลาง จ้างลับคม และ COATING TIN (ไทเทเนียมไนไตร์) เอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับกัดขึ้นรูปใบกระบี่ (ขนาดเส้น ผ่าน ศูนย์กลาง ๑๐ มม. รัศมีมุมมีด ๕ มม. ความยาว ๗๕ มม.) จำนวน ๗๐ ชิ้น วงเงิน ๔๐,๖๐๐.- บาท ตามแผนจัดหา กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) รายการจัดหาหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. สาย สพ. ในส่วนของรายการจ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมที่ชำรุดและสามารถซ่อมคืนสภาพได้ (ขอใช้ครั้งที่ ๓) รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเสนอราคา โดยให้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอกำหนดวันส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน และกำหนดยืนราคา ๑๘๐ วัน ในรายการตามที่แนบโดยมีกำหนดการเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรองแผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมแนบข้อมูลของบริษัท ดังนี้
- สำเนาข้อมูลบริษัทจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th/index พร้อมลงลายมือชื่อ และตราประทับของบริษัท
- ผลงานที่ผ่านมา (กรณีเคยเป็นคู่สัญญากับ ทบ.)
- ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาหรือรับราคาจาก บริษัท, ห้าง, ร้าน หรือหน่วยงานใดๆ เฉพาะผู้ให้ราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ที่แนบมานี้
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาหรือระงับ การพิจารณาข้อมูลผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16903467921.pdf
16903467923.pdf
16903467925.pdf