ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา หลอดเลเซอร์ ขนาด ๕๐ วัตต์ และชุดเรดพ้อยบอกตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ


ด้วย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์ขอกำหนดราคากลาง ซื้อหลอดเลเซอร์ ขนาด ๕๐ วัตต์ และชุดเรดพ้อยบอกตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อนำไปประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) รายการจัดหาหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. สาย สพ. ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง (ขอใช้ครั้งที่ ๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าเสนอราคา โดยให้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอกำหนดวันส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน และกำหนดยืนราคา ๑๘๐ วัน ในรายการตามที่แนบ โดยมีกำหนดการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรองแผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมแนบข้อมูลของบริษัท ดังนี้
- สำเนาข้อมูลบริษัทจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th/index พร้อมลงลายมือชื่อ และตราประทับของบริษัท
- ผลงานที่ผ่านมา (กรณีเคยเป็นคู่สัญญากับ ทบ.)
- ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาหรือรับราคาจาก บริษัท, ห้าง, ร้าน หรือหน่วยงานใดๆ เฉพาะผู้ให้ราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ที่แนบมานี้
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาหรือระงับ การพิจารณาข้อมูลผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16929311861.pdf
16929311862.pdf
16929311863.pdf