ประกาศข่าวสาร

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา (กระดาาถ่ายเอกสาร ฯ และอื่นๆ) รวม ๒๑ รายการ


ด้วย แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์ขอให้ บริษัท ห้าง ร้าน เสนอราคาพัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการกำหนดราคาประมาณการสิ่งอุปกรณ์ของแผนกจัดหาฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เพื่อให้เกิดรายละเอียดที่ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมสำหรับใช้ประกอบในการเสนอขออนุมัติแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จึงขอเรียนมายังท่านเพื่อทราบ และพิจารณาเสนอราคา โดยกำหนดวันยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน ให้เสนอราคาพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ในรายการตามที่แนบ โดยมีกำหนดการเสนอราคา ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากขัดข้องไม่สามารถเสนอราคา ดังกล่าวได้ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบด้วย
แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาที่เสนอเพื่อใช้ในการจัดทำราคาประมาณการ ในกรณีที่ราคาที่เสนอไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และราคาที่ได้เสนอในครั้งนี้ มิได้เป็นราคาที่ได้ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง หรือประการอื่นแต่ประการใด

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16988922951.pdf