ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับรายการจ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
2 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
3 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M203 จำนวน ๑๕๐ กระบอก     ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
4 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๘๓ รายการ สำหรับรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
5 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๖๕ รายการ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
6 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
7 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒๔๓ รายการ สำหรับรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
8 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ รายการ สำหรับรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
9 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
10 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๕ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๐๐ กระบอก    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
11 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ รายการ สำหรับซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
12 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๐๐ กระบอก    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
13 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๑๗ กระบอก     ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
14 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. จำนวน ๗๔ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
15 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๒๘๕ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
16 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๗ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็กเอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
17 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๑ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
18 ชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
19 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ รายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
20 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๔๒ รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ จำนวน ๑๕๐ กระบอก    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
21 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ กระป๋องเห,้ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนา 5.56 มม. จำนวน 10,000 ใบ    ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
22 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ สำหรับรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
23 เชิญชวนเข้าประเมินราคา     ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจ้างปรับปรุงกระบวนการสกรียนลวดลายกระบี่ จำนวน ๑ ชุด    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
25 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องหลอมโลหะไฟฟ้า    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
26 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ ในโรงงานผลิตกระสุน จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตรวจสอบค่าความแข็งของโลหะ    ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
27 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องฉีดเทียน และ เครื่องอบปูนไฟฟ้า    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
28 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรายการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) คือกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และ แผ่นสลักข้อความ จำน    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
29 ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๔๐๐ กระบอก    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
30 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๑๗ กระบอก    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
31 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๓ รายการ    ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
32 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ รายการซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ จำนวน ๑๔ รายการ     ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
33 ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง    ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
34 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ รายการซ่อมเครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ 69-1 (RPG 7) จำนวน ๒ รายการ    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
35 ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง    ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
36 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
37 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ (ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องยกขน (รับน้ำหนัก ๑ ตัน ยกสูงได้ ๒.๕ เมตร)    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
38 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
39 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมสาย สพ. จำนวน ๓๔ รายการ สำหรับรายการซ่อม เครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG7) จำนวน ๑๒๓ กระบอก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
40 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการจัดหา ชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๒๐๐ ชุด    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
41 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม จำนวน ๖ รายการ สำหรับการปรนนิบัติบำรุง เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
42 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๔ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
43 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมสาย สพ. จำนวน ๑๗ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๑๗ กระบอก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
44 ประกาศดำเนินการสืบราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์สำหรับ แผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ รายการ    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
45 ขอเชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์สำหรับรายการชิ้นส่วนซ่อมของชุดอุปกรณ์ผลิตภาพลวดลายบนฟิล์มพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายสกรีน (อัดบล็อก) สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
46 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. สำหรับรายการสถิติการผลิตและควบคุมการผลิตจำนวน ๒๕ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
47 ขอเชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์สำหรับจ้างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๕ เครื่อง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
48 ประกาศดำเนินการสืบราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง สำหรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ รายการ     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์