ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๘ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ จำนวน ๙๙๔ กระบอก     ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
2 เชิญชวนเสนอราคา    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 ขอเชิญเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ    ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
4 ขอเชิญเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ฯ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ     ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
5 ขอเชิญชวนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติควบคุมการผลิต ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม 21 รายการ     ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
6 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. (เฟืองกัดคมกระบี่ด้านซ้ายและเฟืองอื่นๆ) รวม 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
7 ขอเชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (จ้างซ่อม เครื่องกัด หมายเลข ๑๑๓ และ เครื่องเจียระไน หมายเลข ๓๕๔ ) รวม ๒ เครื่อง     ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
8 ขอเชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (จ้างซ่อม เครื่องกัด หมายเลข ๑๑๓ และ เครื่องเจียระไน หมายเลข ๓๕๔ ) รวม ๒ เครื่อง     ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
9 ขอเชิญชวนเสนอราคา แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ โดยวิธีสอบราคา    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ขอเชิญชวนเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ – ส่ง (หลอดไฟ LED และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
11 ขอเชิญชวนเสนอราคา ซื้อหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. (เฟืองกัดคมกระบี่ด้านซ้าย และเฟืองอื่นๆ) รวม ๓ รายการ     ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
12 ขอเชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ     ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
13 ขอเชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ     ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
14 ขอเชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ     ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
15 ขอเชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ     ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
16 ขอเชิญชวนเสนอราคา ครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ (สว่านไฟฟ้าโรตารี่ฯ และอื่นๆ) รวม ๔ รายการ     ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
17 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
18 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
19 ยกเลิกโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถถังเบา ๓๒ จำนวน ๓๕๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ รวม ๗๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อเครื่องมือพิเศษ (Tooling Punch – Die ) สำหรับงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 รวม ๒๕๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ( ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ) และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
24 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (HANDLE, ASSEMBLY,CHARGING และอื่นๆ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
25 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุง สายการเชื่อมฝักกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
26 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่น ๆ ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
27 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่วยผลิต ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม.ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๐๒ จำนวน ๒๑๗ นัด และ ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม.ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๕๑ จำนวน ๒๑๗ นัด ( ท่อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
28 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้อง และอื่นๆ ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
29 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M 203 รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
30 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อ ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับผลิตกระสุนปืนเล็ก จำนวน ๒๒,๓๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
31 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ( ปูนสำหรับงาน หล่อหัวช้าง และอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
32 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD 11 สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
33 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
34 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (น้ำยาล้างทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
35 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้า และอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
36 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อลังเหล็กบรรจุ สป. แบบที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ ลัง โดยวิธีคัดเลือก     ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
37 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 (ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุนและอื่นๆ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
38 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ( จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง (S/N) ๕๐๐๓๑๓ ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
39 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ สำหรับสนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. จำนวน 8 รายการ    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
40 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน 4 รายการ    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
41 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ-ส่ง     ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
42 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก    ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
43 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต    ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
44 เชิญชวนเสนอราคากลาง    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
45 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
46 ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง    ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
47 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเศษซากโลหะ    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
48 ประกาศศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอข้อมูลการปรับปรุง และการทดสอบรถเกราะ วี-๑๕๐และ/หรือเสนอข้อมูลการผลิต/ประกอบ รถเกราะล้อยาง แบบ ๔x๔ ต้นแบบ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่