ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (HANDLE, ASSEMBLY,CHARGING และอื่นๆ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
2 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุง สายการเชื่อมฝักกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
3 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่น ๆ ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
4 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่วยผลิต ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม.ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๐๒ จำนวน ๒๑๗ นัด และ ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม.ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๕๑ จำนวน ๒๑๗ นัด ( ท่อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
5 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้อง และอื่นๆ ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
6 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M 203 รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
7 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อ ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับผลิตกระสุนปืนเล็ก จำนวน ๒๒,๓๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
8 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ( ปูนสำหรับงาน หล่อหัวช้าง และอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
9 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD 11 สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
10 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
11 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (น้ำยาล้างทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
12 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้า และอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
13 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อลังเหล็กบรรจุ สป. แบบที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ ลัง โดยวิธีคัดเลือก     ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
14 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 (ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุนและอื่นๆ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
15 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ( จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง (S/N) ๕๐๐๓๑๓ ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
16 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ สำหรับสนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. จำนวน 8 รายการ    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
17 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน 4 รายการ    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
18 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ-ส่ง     ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
19 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก    ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
20 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำราคาประมาณการ สิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต    ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
21 เชิญชวนเสนอราคากลาง    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
22 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
23 ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง    ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเศษซากโลหะ    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
25 ประกาศศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอข้อมูลการปรับปรุง และการทดสอบรถเกราะ วี-๑๕๐และ/หรือเสนอข้อมูลการผลิต/ประกอบ รถเกราะล้อยาง แบบ ๔x๔ ต้นแบบ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
26 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
27 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
28 ประกาศเชิญชวนเข้าประเมินราคาโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
29 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
30 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
31 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน 300 เล่ม    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
32 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำหรับสนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. จำนวน 8 รายการ    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
33 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ คือ จ้างผลิตแม่พิมพ์ปั๊มแผ่นอะลูมิเนียมในประกับรองมือปืนเล็กยาว M16     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ คือ จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 (ชนิด 2 Cavities)     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
35 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
36 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ รายการ คือ การจ้างผลิต ชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก. ๓๘ (MAG 58) จำนวน ๒๐๐ ชุด     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
37 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
38 ขอยกเลิกประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓๗ รายการเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
39 สอบราคาแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตดเตอรี่ใหม่    ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
40 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
41 ขอยกเลิกประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๒ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็กเอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด และ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
42 ขอยกเลิกประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓๙ รายการเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด และ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
43 เชิญชวนเข้าประเมินราคารายการเครื่องจักร เครื่องมือกล (กวก.สพ.ทบ.) และ สป. ประจำโรงงาน สพ.ทบ. (กชส.ศอ.สพ.ทบ.)    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
44 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๒๒๑ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
45 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๓๙ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
46 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
47 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
48 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๕ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๓๖ กระบอก     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๕๐ กระบอก    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
50 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด 5.56ม. เอ็ม 16 เอ 2 จำนวน 750 กระบอก    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่