ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม เครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒๘ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
2 เชิญชวนเสนอราคากลางเศษซาก    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
3 ยกเลิกโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม เครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
4 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จำนวน ๓๐ ปี๊บ    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
5 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลืองสำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วน ชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ) รวม ๕๑ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
6 ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างผลิตเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. (เครื่องผสมสารละลายเลดไนเตรท และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๓ เครื่อง    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
7 เชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (ซ่อมตู้กลั่นน้ำด้วยไฟฟ้าฯ และอื่นๆ) รวม ๑๖ เครื่อง     ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
8 เชิญชวนเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมและเครื่องมือเพื่อผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ (MAG 58) รวม ๑๓๑ รายการ     ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
9 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กรรไกรตัดโลหะ และอื่นๆ) รวม ๗๖ รายการ     ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
10 ขอเชิญชวนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
11 ยกเลิกโครงการการจ้างเหมาส่งกำลัง ซ่อมบำรุง และปรนนิบัติบำรุง เครื่องช่วยฝึกปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
13 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อตู้ผึ่งสารวัตถุระเบิดด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
14 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด ๑ นิ้ว X ๒ นิ้ว X ๓.๐๐ เมตร) และแผ่นไม้อัด (ขนาด หนา ๑๐ มิลลิเมตร X ๔ ฟุต X ๘ ฟุต) รวม ๒ รายการ     ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
15 ขอเชิญชวนเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์(GRAPHITE) และอื่นๆ) รวม ๑๑ รายการ    ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
16 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ     ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
17 ขอเชิญชวนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ    ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
18 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จำนวน ๙๖ ปี๊บ    ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
19 เชิญชวนเสนอราคา ชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
20 ยกเลิกโครงการจ้างซ่อม รถกู้ซ่อม 5 ตัน M816 มีกว้าน จำนวน 11 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
21 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD ๑๑ และอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ     ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
22 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุน การดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๑ รายการ    ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
23 เชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ     ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
24 ยกเลิกโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ๔x๔ M1026 A1 W/W จำนวน ๔๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
25 ยกเลิกโครงการจ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ๕ ตัน M816 มีกว้าน จำนวน ๑๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
26 เชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติควบคุมการผลิต (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ    ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
27 เชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติควบคุมการผลิต (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ    ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
28 ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การจัดหาครุภัณฑ์ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ( ครั้งที่ ๑ ) รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานอาวุธ     ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
29 ขอเชิญชวนเสนอราคาเศษซากโลหะชนิดต่างๆ (ส่วนที่ ๑, ๕) จำนวน ๓ รายการ    ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
30 ขอเชิญชวนเสนอราคาเศษซากโลหะชนิดต่างๆ (ส่วนที่ ๖) จำนวน ๓ รายการ    ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
31 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (หลอดไฟ LED และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
32 เชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุน รายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม (ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร) และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ     ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
34 เชิญชวนเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( เครื่องทำน้ำเย็น หมายเลข ๙๒๒ และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๔ เครื่อง    ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
35 เชิญชวนเสนอราคา ชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
36 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบฯ และอื่นๆ) รวม ๕๑ รายการ    ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
37 ยกเลิกการจ้างเหมาส่งกำลังซ่อมบำรุง และปรนนิบัติบำรุง เครื่องช่วยฝึกปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
38 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา (กระดาาถ่ายเอกสาร ฯ และอื่นๆ) รวม ๒๑ รายการ    ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
39 ยกเลิกโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.34 ขนาด 155 มม. GHN-45 A1 จำนวน 347 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
40 เชิญชวนเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. (เครื่องผสมสารละลายเลดไนเตรท และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๓ เครื่อง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
41 เชิญชวนเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ x ๔๖ มม. Beretta รุ่น GLX - 160 รวม ๒๐ รายการ     ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 เชิญชวนเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. (เครื่องผสมสารละลายเลดไนเตรท และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๓ เครื่อง    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
43 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อเครื่องพับฝักกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ เครื่อง     ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
44 เชิญชวนเสนอราคากลางเครื่องจักร เครื่องมือกล และ สป. ประจำโรงงาน สพ.ทบ. จำนวน ๒๙๗ เครื่อง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
45 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อ สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล (กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ) จำนวน ๑๕๘ ชุด    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
46 เชิญชวนเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. (เครื่องผสมสารละลายเลดไนเตรท และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๓ เครื่อง     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
47 เชิญชวนเสนอราคา    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
48 ยกเลิกโครงการจ้างผลิต ชุดแปลงปืนเล็กยาว M16 ให้ยิงกระสุน ขนาด .๒๒ นิ้ว ( .22 LR Conversion Kit ) จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นางเกษมณี  เกิดยินดี
49 เชิญชวนเสนอราคา หลอดเลเซอร์ ขนาด ๕๐ วัตต์ และชุดเรดพ้อยบอกตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
50 เชิญชวนเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานด้านธุรการสำหรับงานผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่