ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
2 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
3 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน 300 เล่ม    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
4 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำหรับสนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. จำนวน 8 รายการ    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
5 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ คือ จ้างผลิตแม่พิมพ์ปั๊มแผ่นอะลูมิเนียมในประกับรองมือปืนเล็กยาว M16     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ คือ จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 (ชนิด 2 Cavities)     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
7 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
8 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ รายการ คือ การจ้างผลิต ชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก. ๓๘ (MAG 58) จำนวน ๒๐๐ ชุด     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
9 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
10 ขอยกเลิกประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓๗ รายการเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
11 สอบราคาแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตดเตอรี่ใหม่    ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
12 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
13 ขอยกเลิกประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๒ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็กเอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด และ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
14 ขอยกเลิกประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓๙ รายการเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด และ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
15 เชิญชวนเข้าประเมินราคารายการเครื่องจักร เครื่องมือกล (กวก.สพ.ทบ.) และ สป. ประจำโรงงาน สพ.ทบ. (กชส.ศอ.สพ.ทบ.)    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๒๒๑ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
17 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๓๙ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
18 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อสนับสนุน งานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
19 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สป. สาย สพ. จำนวน ๑ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
20 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๕ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๓๖ กระบอก     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๕๐ กระบอก    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด 5.56ม. เอ็ม 16 เอ 2 จำนวน 750 กระบอก    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
23 สอบราคาแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตดเตอรี่ใหม่    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดหา สป. จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
25 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๗ เมษายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
26 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 4 จำนวน 636 กระบอก    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
27 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 101 รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อมเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
28 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
29 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์รายการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน 300 เล่ม    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
30 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ 73 รายการ สำหรับการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
31 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ของแผนกจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕    ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
32 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
33 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ-ส่ง    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
34 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบแผนจัดหาโครงการวิจัยพัฒนาลำกล้อง ปก.93 ขนาด .50 นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB)    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
35 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการจ้างปรับปรุงสายการเชื่อมฝักกระบี่นายทหาร จำนวน 1 ระบบ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
36 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สำหรับแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ รายการ    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
37 เชิญชวนเข้าประเมินราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
38 รายการจ้างซ่อมเครื่องจักร ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๒ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
39 เชิญชวนเข้าประเมินราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
40 ยกเลิกการจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ. 1 1/4 ตัน UNIMOG U1100 L/29 จำนวน ๒๐๑ คัน    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
41 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สำหรับ แผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
44 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
45 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
46 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๕ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๓๖ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
47 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
48 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย สพ. จำนวน ๖๙ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๕๐ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
50 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา