ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการจัดหาแม่พิมพ์สำหรับฝักกระบี่ 37 นิ้ว    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
102 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ สำหรับการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
103 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ สำหรับรายการผลิตกระสุน ปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 855 จำนวน 13,000,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
104 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
105 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
106 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
107 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
108 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 70 รายการ สำหรับรายการผลิตกระสุน ปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
109 ประกาศสอบราคาแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
110 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 9 รายการ สำหรับรายการผลิต ก.ปรส. ขนาด 84 มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ 502 จำนวน 217 นัด และ แบบ 551 จำนวน 217 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
111 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับรายการจ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
112 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
113 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M203 จำนวน ๑๕๐ กระบอก     ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
114 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๘๓ รายการ สำหรับรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
115 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 69 รายการ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
116 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
117 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒๔๓ รายการ สำหรับรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
118 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๘๒ รายการ สำหรับรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
119 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
120 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๕ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๐๐ กระบอก    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
121 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ รายการ สำหรับซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
122 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๐๐ กระบอก    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
123 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๑๗ กระบอก     ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
124 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. จำนวน ๗๒ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
125 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๒๘๕ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
126 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๗ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็กเอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
127 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๑ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
128 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๓ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
129 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ รายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
130 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๔๒ รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ จำนวน ๑๕๐ กระบอก    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
131 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ กระป๋องเห,้ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนา 5.56 มม. จำนวน 10,000 ใบ    ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
132 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ สำหรับรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
133 เชิญชวนเข้าประเมินราคา     ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
134 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจ้างปรับปรุงกระบวนการสกรียนลวดลายกระบี่ จำนวน ๑ ชุด    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
135 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องหลอมโลหะไฟฟ้า    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
136 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ ในโรงงานผลิตกระสุน จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตรวจสอบค่าความแข็งของโลหะ    ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
137 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องฉีดเทียน และ เครื่องอบปูนไฟฟ้า    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
138 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรายการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) คือกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และ แผ่นสลักข้อความ จำน    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
139 ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๔๐๐ กระบอก    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
140 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๑๗ กระบอก    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
141 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ การจัดหาครุภัณฑ์ รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๓ รายการ    ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
142 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ รายการซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ จำนวน ๑๔ รายการ     ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
143 ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง    ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
144 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ รายการซ่อมเครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ 69-1 (RPG 7) จำนวน ๒ รายการ    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
145 ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง    ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
146 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
147 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ (ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องยกขน (รับน้ำหนัก ๑ ตัน ยกสูงได้ ๒.๕ เมตร)    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
148 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
149 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมสาย สพ. จำนวน ๓๔ รายการ สำหรับรายการซ่อม เครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG7) จำนวน ๑๒๓ กระบอก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
150 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการจัดหา ชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๒๐๐ ชุด    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่