ประกาศเผยแพร่แผน

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปการณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันเอก
(ลงชื่อ) นพพล สรรพชัย
( นพดล สรรพชัย)
รองผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สาสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก


สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15978022401.pdf