ประกาศเผยแพร่แผน

(สำเนา)
ประกาศ ศุนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดหา สป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ (ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม ๒๓ รายการ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๔๖๒


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15650856571.pdf