ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ จำนวน ๒,๒๗๘ กระบอก    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม 113 เอ 3 จำนวน 8 รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา จำนวน ๓,๕๔๗,๐๐๒ นัด    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ X ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) จำนวน ๓ แผนงาน    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ กระบอก    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
8 เผยแพร่แผน ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อมแท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม 3 รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
9 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา สป.สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
10 เผยแพร่แผนจัดหา สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M๙ พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระบะพลาสติก สำหรับคลัง สป. จำนวน ๑๑,๘๐๒ อัน    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำลายสารพิษ จำนวน 1 งาน    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
13 เผยแพร่แผน จัดหาของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝัก ฯ และกล่องบรรจุ ฐานทำด้วยไม้สัก ฯ จำนวน ๒๖๘ ชุด) รวม ๒ รายการ     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
14 เผยแพร่แผน จัดหาของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝัก ฯ และกล่องบรรจุ ฐานทำด้วยไม้สัก ฯ ) รวม ๒ รายการ     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
15 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS แบบ OPEN END    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง กล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง เครื่องช่วยเล็งและอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ ชุด    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ชุดตรวจวัดสารแบบไดโอดแอเรย์ (Diode Array Detector) ของเครื่องตรวจความถาวรของดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
19 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. สำหรับซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
20 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๔๔ รายการ     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
21 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๖๑ รายการ     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
22 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๖๔ รายการ    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง สิ่งอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (MOUT) จำนวน ๘ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
25 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 4 ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม 16 เอ 4 และอื่นๆ ) รวม 91 รายการ    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปนร. 52 ขนาด 155 มม. อจ.ล้อยาง    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
31 สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา โดยใช้เงินรายรับเพื่อบูรณะ ทรัพย์สิน รหัส 902 จำนวน 2 แผนงาน    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จำนวน ๒ รายการ    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง รถปฎิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
34 ซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ)     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ 1    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
36 จัดหา สป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ (ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม ๒๓ รายการ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๔๖๒    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
37 จ้างซ่อมหม้อน้ำ (Radiator) ของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๒๗๘ หม้อ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕)จำนวน 106 คัน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕)จำนวน 106 คัน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพานตระกูลยูเครน จำนวน ๗ แบบ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ จำนวน ๗ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
42 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิต สำหรับสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน จำนวน ๒ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 จัดซื้อ สป. เพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ จำนวน ๓ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๑ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๗ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๐ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
48 จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ.ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม     ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
50 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ ( แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๓ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง