ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ สป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ซ้อมรบ ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๓๐๐ นัด โดยใช้งบประมาณที่ ทอ.โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๓ ) จำนวน ๔ แผนงาน    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๑ รายการ    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ และระบบอำนวยการยิงและควบคุมการยิงอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
4 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ จำนวน ๑,๙๖๑ กระบอก     ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๓ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-150 จำนวน ๑๐๓ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
8 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๓ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๔๑ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์รถเกราะ วี - ๑๕๐ จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๔๕ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนลูกกรดยาว ขนาด .๒๒ นิ้ว ชนิดธรรมดา (สำหรับสนามยิงปืน) (CARTRIDGE, CALIBER .๒๒ BALL, LONG RIFLE) จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐ นัด    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๙ รายการ    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
13 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา 4x4 จำนวน 7 แบบ    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างติดตั้งระบบรางเลื่อนขนถ่ายยาง สำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ จำนวน ๑ ระบบ     ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HEI) และ ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI-T) จำนวน ๒ รายการ ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมา    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
16 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๖ คัน     ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
17 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา ๑๒๔ เกรน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว จำนวน ๒,๐๐๐ นัด    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
19 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถังเบา ๒๑ ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี จำนวน ๕๐๐ นัด     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ จำนวน ๑,๙๖๑ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓๑๒ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
22 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ (ความเร่งด่วน ๒) จำนวน ๒๕ คัน    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ (ความเร่งด่วน ๑) จำนวน ๗๐ คัน    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
25 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 และอื่นๆ     ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องตรวจจับสารวัตถุระเบิดแบบพกพา จำนวน ๘ ชุด    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๓ คัน     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
28 จ้างซ่อมแผงสวิทช์เกียร์ จำนวน ๒ รายการ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑๕ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๔ จำนวน ๙,๐๙๔ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
31 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓๘ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ายการกระจกนิรภัยและชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S สนับสนุน จำนวน ๕๒ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
35 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒๒ คัน รวม ๒ รายการ     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๘ กระบอก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน จำนวน ๒ คัน    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๙ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๓ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๗ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
45 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตดาบปลายปืน แบบเอ็ม ๙ ( พร้อมฝัก ) ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุง ปตอ. ๒๐ วันแคน อัตตาจร จำนวน ๙ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
47 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ๑/๔ ตัน รุ่น CJ3B-J4C จำนวน ๘๓ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
48 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน (ยกเลิก)    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แว่นตากันสะเก็ดระเบิดสนับสนุน ชป.ทลร. อโณทัย จำนวน ๑๐๕ อัน    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S สนับสนุน ศกบ.อโณทัย จำนวน ๒๙ ราการ    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล