ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง สิ่งอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (MOUT) จำนวน ๘ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
3 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 4 ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม 16 เอ 4 และอื่นๆ ) รวม 91 รายการ    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปนร. 52 ขนาด 155 มม. อจ.ล้อยาง    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
9 สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา โดยใช้เงินรายรับเพื่อบูรณะ ทรัพย์สิน รหัส 902 จำนวน 2 แผนงาน    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จำนวน ๒ รายการ    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง รถปฎิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
12 ซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ)     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ 1    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
14 จัดหา สป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ (ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม ๒๓ รายการ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๔๖๒    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
15 จ้างซ่อมหม้อน้ำ (Radiator) ของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๒๗๘ หม้อ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕)จำนวน 106 คัน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕)จำนวน 106 คัน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพานตระกูลยูเครน จำนวน ๗ แบบ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ จำนวน ๗ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
20 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิต สำหรับสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน จำนวน ๒ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 จัดซื้อ สป. เพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ จำนวน ๓ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๑ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๗ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๐ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
26 จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ.ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม     ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
27 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
28 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ ( แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๓ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ (แผนงานที่๑) จำนวน ๕ รายการ     ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๓ รายการ     ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT - T) แบบที่ ๑ จำนวน ๖๔๕ นัด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
34 จัดซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ และยุทโธปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๘ ชุด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
35 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
36 การจ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR -๒๑ จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
37 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องจ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้งบน รยบ. ขนาด 3/4 ตัน M37 B1 จำนวน 118 ชุด    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
38 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗ รายการ     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
40 จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
41 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๒ รายการ     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
42 ซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
43 ซื้อเครื่องทดสอบปั้มหัวฉีด จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
44 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) จำนวน ๑๔ รายการ    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
45 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ สนับสนุน ศอ.สพ.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.5 ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน 3 หน่วย รวม 39 คลัง พื้นที่รวม 37,557 ตร.ม.    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 1 ระบบ (22 คลัง)    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 5 ตัน หมายเลข สป. 2815-00-178-0268 ENGINE , DIESEL W/CONTAINER : จำนวน 10 EA    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์