ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับการซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๓๗ รายการ    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผนงาน     ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง     ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๒ แผนงาน รวม ๒๑ รายการ    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายการจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ (MAG 58) จำนวน ๑ แผนงาน     ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๑๓ คัน     ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2628 A จำนวน ๕ คัน    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน     ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า MB3850 AS จำนวน ๘ คัน     ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2628A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๕ คัน    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๕๐ เครื่อง รวม ๗๕ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าตัวรถ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๑๐ คัน     ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๙ รายการ    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
15 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM. แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๘ คัน     ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย P113 HL 6x4 Z จำนวน 9 คัน    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อเครื่องนับปลอกกระสุน จำนวน ๑๔ เครื่อง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
19 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถถังหลัก VT๔ จำนวน ๑๑๑ รายการ    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) KERAX 400.34 6X4 HD จำนวน ๒ คัน    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก แบบ ๕๗ T-๘๔ Oplot จำนวน ๗ รายการ    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ จำนวน ๑๓ รายการ    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๒ แผนงาน    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ ( แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๒ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ยี่ห้อ KrAZ แผนงานที่ ๒ จำนวน ๙ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
26 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ     ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๔ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๑ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628 A (6x6) จำนวน ๔ คัน     ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
30 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-๔๖๑๗๐ E จำนวน ๖๐๘ กระป๋อง    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ (สามสิบ) EA     ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องจ้างซ่อม เครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน ๓๐ EA    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องเปลี่ยนความเร็ว (TRANSMISSION) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ EA    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
35 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากจูง ปตอ. ขนาด ๓๕ มม. จำนวน ๔๘ รายการ    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ หมายเลขทะเบียน CFCI MT1 จำนวน ๑ เครื่อง    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ    ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA จำนวน ๒๓ รายการ    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
41 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 10 ตัน ยี่ห้อ KrAZ แผนงานที่ 1 จำนวน 75 รายการ    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ - ซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ (มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๑,๐๔๕ บาท) - แบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๓ รายการ    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑ แผนงาน    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
45 ยกเลิก    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๑๐๗ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๓๖ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ครั้งที่ ๒๕ ) รายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๓๖ กระบอก จำนวน ๓ แผนงาน     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
50 เผยแพร่แผน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒๕) รายการซ่อม ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๕๐ กระบอก จำนวน ๓ แผนงาน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี