ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจ้างปรับปรุงกระบวนการสกรีนลวดลายกระบี่ จำนวน ๑ ชุด    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 5 ตัน เอ็ม 813 เอ 1 W/W จำนวน 18 คัน    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M 113 ให้เป็น รสพ. M 113 A 2 I จำนวน 10 คัน    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ท่อจรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว FZ๒๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การจัดหาครุภัณฑ์ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตกระสุน จำนวน ๑ แผนงาน    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 3828A (6X6) มีอุปกรณ์ช่วยยกขนสำหรับบรรทุกกระสุน จำนวน ๖ คัน     ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
7 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๖ คัน     ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
8 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๗ คัน    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างซ่อมเครื่องพ่นทราย หมายเลข ๙๒๐ และเครื่องอื่นๆ รวม ๕ เครื่อง    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๕๑ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เเบบต่างๆ จำนวน ๓๔ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลท์ จำนวน ๒๓ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รบย.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๕ รายการ    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องจ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ    ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK ๔๗ จำนวน ๒,๐๔๘ EA    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๓๙ ขนาด ๑๐๕ มม. LG I MK II จำนวน ๖๑ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
21 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ)    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
22 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก กลุ่ม ๒ ระบบส่งกำลังและเบรก จำนวน ๗ รายการ     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน M๓๗B๑ จำนวน ๓ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน ๑๐ ชุด    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๑๕ ลูก    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่ บก.ทท. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสหอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่กรมการปกครอง โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
30 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก, ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
31 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๑ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๗๖ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๓ ชุด     ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๕๓๙ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
35 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
37 จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอกจำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์ยุทธวิธีเบา สำหรับลากจูง/บรรทุกกระสุน ป.ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๔ คัน ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
39 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัตถุดิบในการผลิตดินดำเม็ดและ ดินดำฝุ่น จำนวน ๕๕๐ กก. เพื่อสนับสนุน วศ.ทบ. ตามแผนจัดหา สป. กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่นสนับสนุน วศ.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน     ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
40 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม 9 พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม 9 และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ     ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
41 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน ๓ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๖ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๒๑ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
44 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๓๓๑ รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔ รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
47 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๓๐ รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
48 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี 2563 จำนวน 2 แผนงาน    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 3/4 ตัน เอ็ม 37 บี 1 จำนวน 18 รายการ    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
50 จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว