ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์(การเก็บรักษาและแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๒ แผนงาน    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ - ส่องวิถี จำนวน ๗๕๐ นัด    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
3 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที เกล็ด จำนวน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
4 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1078 (LMTV) จำนวน ๒ คัน    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๔ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑๓ ชนิดรถ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นสนาม ชุดเชื่อม จำนวน ๒ ชุด    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
8 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้อง TELESCOPE PANORAMIC (M137) จำนวน ๑๑ กล้อง รวม ๑๗ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อจรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด แบบที่ ๑ จำนวน ๕๕๐ นัด    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๙๒ รายการ    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 31) จำนวน 3 แผนงาน    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
13 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า แบบที่ ๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
14 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องเปลี่ยนความเร็ว รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๕๕ รายการ     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
15 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน ๔๙๓,๐๕๕ นัด    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
16 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
17 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๕๙ รายการ    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
19 เผยแพร่การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด 14.00 – 20) จำนวน ๘๔ เส้น     ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๒๔ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ เอ็มบี ๒๐๒๘ เอ มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทรายและ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
23 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 30) จำนวน 4 แผนงาน    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
24 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๗๗ รายการ     ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อยางใน, O – RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้ออุปกรณ์ยกรถแบบสองเสา ชนิดคานบน จำนวน ๑๐ ชุด    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ ขนาด รวม ๙๘๐ เส้น    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.) จำนวน ๕ คัน รวม ๓๗๙ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
30 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๖ รายการ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
31 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำ คั ญของ ทบ. (การจ้างทำสีและตัวอักษรของปืนเล็กยาว แบบ ๕๐ TAVOR TAR -๒๑ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
32 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
33 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ เครื่อง     ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซื้อรายการซ่อม สป.สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อเครื่องมือ ยก-ขน ขนาด ๓๐ ตัน (ขนาดพื้นที่ ๑๓ x ๓๐ เมตร) สำหรับงานซ่อมบำรุงปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
36 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗๑ รายการ     ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ รายการ    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ     ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๑ ชุด     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
40 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๓,๗๑๐ คัน    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ รายการ     ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด รวม ๑,๐๐๐ เส้น    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
43 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รถยนต์ยุทธวิธีกลาง ชนิดกู้ซ่อม จำนวน ๑ คัน    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
45 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง สป. รายการผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยใช้งบประมาณที่ ทอ. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผนงาน    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
46 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ เครื่อง และ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔ เครื่อง รวม ๘๙๔ รายการ     ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ และ เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
48 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด ๘๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง     ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕ รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
50 ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร