ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ เครื่อง และ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔ เครื่อง รวม ๘๙๔ รายการ     ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ และ เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
3 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด ๘๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง     ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕ รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
5 ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รวม ๑๒ รายการ    ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
7 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม.GHN-45 A1 จำนวน ๓ กระบอก รวม ๓๐๓ รายการ     ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
8 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.1089 (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๙ รายการ     ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 พร้อมติดตั้งลาดสะพาน จำนวน ๑๐ คัน    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
12 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๙๔๖ รายการ     ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์และอื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๕๙ รายการ    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสร้างกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
16 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ ,เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๔๗ รายการ     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๔๖๔,๔๐๐ นัด    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๗,๐๐๐ นัด    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
19 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การเก็บรักษาและแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) รายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๑ แผนงาน    ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน ๘ แบบ    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของระบบสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๒๑ รายการ    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน ๒๕๔ หม้อ    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๙ รายการ    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
24 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ ถัง    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ กระป๋อง    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๑๐ รายการ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๑๐ รายการ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๑ รายการ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องซื้อเครื่องถอดยางสำหรับยางชนิดพิเศษ (RUN FLAT) จำนวน 1 เครื่อง    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของรถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๑๑๑ รายการ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ ๔ แกน จำนวน ๑ เครื่อง    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ๒, เอ๔ (แผนที่ ๑. แผนที่๒)    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ จำนวน ๕๖ รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.1089 (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๖๘ รายการ     ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก รวม ๒๔ รายการ    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๘ รายการ    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน     ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๒ รายการ    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ     ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม.เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๙๔๖ รายการ    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก รวม ๒ รายการ     ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
48 ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๒ รายการ     ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
49 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑ แผนงาน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑๒ ชนิดรถ    ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง