ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1001 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1002 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง รถถังหลัก แบบ VT๔ VT๔ Main Battle Tank และเครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน ๒ รายการ    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1003 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๒ คัน    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1004 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๖๗ คัน    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1005 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1006 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว (8.6x70 มิลลิเมตร) (300เกรน) จำนวน 10,098 นัด    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1007 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว (8.6x70 มทิลลิเมตร) (300 เกรน) จำนวน 10,072 นัด    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1008 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๑๕ ) จำนวน ๓ แผนงาน    ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1009 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1010 จัดซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1011 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๒๖๕ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1012 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๗ รายการ     ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1013 ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การบริการ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๓ ) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1014 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1015 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย สป.๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๑๔ ) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1017 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การเก็บรักษาและแจกจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 4 ) จำนวน 2 แผนงาน     ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑ รายการ     ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่๒) จำนวน ๑ รายการ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
1020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
1021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การผลิตเพื่อแจกจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 4 ) จำนวน 4 แผนงาน    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1024 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1025 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1026 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๙ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1027 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 (แผนงานที่1) จำนวน 6 รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
1028 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1029 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198 จำนวน 36 วง    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1030 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1031 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ     ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1032 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1033 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๓๔ รายการ    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
1034 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ รายการจัดหา สป. สาย สพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ แผนงาน     ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1035 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 (แผนงานที่ 2) จำนวน ๑ รายการ    ๖ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1036 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำสถิติและควบคุม การผลิต ( กระดาษพิมพ์และเขียน และอื่นๆ ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1037 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ สำหรับการจ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓๖ วง    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1038 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ คัน    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1039 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องยกขน จำนวน ๘๒ คัน    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1040 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง เป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1041 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน ๑๕ ชุด    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1042 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1043 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1044 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน 6x6 MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1045 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด รวม ๒,๐๐๐ เส้น     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1046 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทราย ยี่ห้อ TOCHU และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1047 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๓๔ รายการ    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1048 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕๘ รายการ     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1049 ยกเลิก    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1050 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐) จำนวน ๘๔ เส้น    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร