ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT - T) แบบที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
102 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๗ เครื่อง รวม ๓๐๙ รายการ     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
103 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด จำนวน ๑,๘๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
104 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว จำนวน ๒,๐๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
105 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว จำนวน ๒,๐๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
106 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า จำนวน ๑๓,๐๐๐ ดอก    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
107 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
108 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา - ส่องวิถี สาย จำนวน ๔,๕๐๐ สาย    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
109 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
110 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๐๐ ลูก    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
111 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๐ รายการ    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
112 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๑ รายการ    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
113 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ ๒ จำนวน 28 รายการ    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
114 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๕ รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
115 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๔๓ รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
116 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
117 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
118 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๔ รายการ    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
119 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
120 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
121 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT-T) จำนวน ๓๕๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
122 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรดา ๑๒๔ เกรน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
123 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๒,๓๐๐ แท่ง    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
124 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนลูกซอง จำนวน ๙๐๐ กระบอก    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
125 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ แท่ง    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
126 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด จำนวน ๕๐๐ นัด    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
127 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๙๓ ครบนัด (Cartridge, ๑๒๐ mm. HE M ๒๙๓) จำนวน ๑,๕๐๐ นัด    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
128 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน ๕๐ คัน โดยวิธีFMS    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
129 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (๖x๖) สำหรับลากจูง ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
130 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (๑๔ รายการ)    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
131 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
132 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม จำนวน ๒ ชุด    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
133 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง สป.๕ สำหรับสนับสนุนรถถังหลัก แบบ VT๔ จำนวน ๔ รายการ    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
134 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
135 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๙๐ คัน    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
136 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๒ คัน    ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
137 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
138 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑๒ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
139 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
140 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๗ แผนงาน    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
141 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
142 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน แบบที่ 1 จำนวน 24 คัน    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
143 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
144 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๗ ชนิดรถ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
145 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๘๔๐ รายการ     ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
146 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๑๙๑ รายการ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
147 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
148 จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ     ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
149 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด 9.00–20) จำนวน ๒ รายการ     ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
150 จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M 113 ให้เป็น รสพ. M 113 A 2 I จำนวน ๕ คัน     ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว