ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
151 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ - ซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ (มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๑,๐๔๕ บาท) - แบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๓ รายการ    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
152 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑ แผนงาน    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
153 ยกเลิก    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
154 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๑๐๗ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
155 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
156 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๓๖ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
157 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ครั้งที่ ๒๕ ) รายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๓๖ กระบอก จำนวน ๓ แผนงาน     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
158 เผยแพร่แผน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒๕) รายการซ่อม ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๕๐ กระบอก จำนวน ๓ แผนงาน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
159 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม2, เอ็ม2 เอ2 จำนวน 15 กล้อง รวม 47 รายการ    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
160 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๒ เอ ๗ เอช, เอ ๗ ซี จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๒๖ รายการ    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
161 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพาโนรามิค เอ็ม 137 จำนวน 12 กล้อง รวม 17 รายการ     ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
162 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
163 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องเล็ง เอ็ม ๕๓, เอ็ม ๕๓ เอ ๑ จำนวน ๕๒ รายการ     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
164 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดซื้อน้ำมันและไขข้นที่ใช้ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
165 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ , เอ ๔ จำนวน ๔๓ รายการ    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
166 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
167 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๓๙ รายการ    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
168 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การบริการ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ครั้งที่ ๔ ) จำนวน ๒ แผนงาน     ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
169 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การเก็บรักษาและแจกจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ครั้งที่ ๒ ) จำนวน ๒ แผนงาน     ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
170 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน 3,000 ชุด    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
171 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
172 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. TAVOR TAR๒๑ จำนวน ๗ รายการ    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
173 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อเครื่องส่งแห จำนวน ๕๕๒ เครื่อง     ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
174 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ลูกโดดชนิดยาง ขนาด ๑๒ เกจ จำนวน ๒๐,๗๐๐ นัด    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
175 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การผลิตและแจกจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ครั้งที่ 2 ) รายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร จำนวน 1 แผนงาน    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
176 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา สป. สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาลำกล้อง ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 แผนงาน    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
177 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
178 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๓ รายการ    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
179 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ จำนวน ๑๘ รายการ    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
180 เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน 28 รายการ    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
181 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๓ คัน    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
182 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. จำนวน ๓ แผนงาน    ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
183 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒ รายการ    ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
184 เผยแพร่แผนการจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
185 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔๐ (สี่สิบ) EA    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
186 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
187 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
188 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒ (สี่สิบสอง) EA    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
189 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่๑๑) รายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด จำนวน ๑ แผน     ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
190 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๓ รายการ    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
191 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างรายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธและวัตถุระเบิด (GT200) จำนวน ๔๓๗ เครื่อง    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
192 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๑๘ (สิบแปด) เครื่อง     ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
193 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
194 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ ถัง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
195 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
196 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมแผงสวิทช์เกียร์ หมายเลข ๒ SWGR 2 จำนวน ๑ ระบบ และแผงสวิทช์เกียร์ หมายเลข ๕ SWGR 5 จำนวน ๑ ระบบ รวม ๒ (สอง) รายการ     ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
197 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 6)     ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
198 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) ในรายการจ้างซ่อมเครื่องจักร ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน 1 แผนงาน    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
199 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) และชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๑A, ๕๑B    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
200 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย พธ.) จำนวน ๒ รายากร    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ