ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
151 จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M 113 ให้เป็น รสพ. M 113 A 2 I จำนวน ๕ คัน     ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
152 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
153 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28 กระบอก    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
154 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่าง ๆ กับชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๓๒, รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ และทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน จำนวน ๙ รายการ    ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
155 ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
156 ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
157 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน     ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
158 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๖๒๘A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๑๐ คัน     ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
159 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๑๐ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
160 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๕ คัน     ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
161 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
162 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลาก สแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๕ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
163 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด 430 แรงม้า M.3850 AS จำนวน 10 คัน    ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
164 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๑๐ คัน    ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
165 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ ระบบ    ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
166 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รายการ    ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
167 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
168 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แลกปลี่ยนซากแบตเตอรี่ จำนวน ๑๓ รายการ    ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
169 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๙๖ รายการ    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
170 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
171 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
172 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง รถถังหลัก แบบ VT๔ VT๔ Main Battle Tank และเครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน ๒ รายการ    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
173 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๒ คัน    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
174 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๖๗ คัน    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
175 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
176 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว (8.6x70 มิลลิเมตร) (300เกรน) จำนวน 10,098 นัด    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
177 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว (8.6x70 มทิลลิเมตร) (300 เกรน) จำนวน 10,072 นัด    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
178 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๑๕ ) จำนวน ๓ แผนงาน    ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
179 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
180 จัดซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
181 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๒๖๕ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
182 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๗ รายการ     ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
183 ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การบริการ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๓ ) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
184 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
185 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย สป.๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
186 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๑๔ ) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
187 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การเก็บรักษาและแจกจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 4 ) จำนวน 2 แผนงาน     ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
188 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑ รายการ     ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
189 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่๒) จำนวน ๑ รายการ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
190 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
191 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
192 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การผลิตเพื่อแจกจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 4 ) จำนวน 4 แผนงาน    ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
193 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
194 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
195 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
196 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๙ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
197 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 (แผนงานที่1) จำนวน 6 รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
198 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
199 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198 จำนวน 36 วง    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
200 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา