ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
251 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๗ ขนาด รวม ๒,๕๒๖ เส้น    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
252 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา สป. สาย พธ. สนับสนุนการเคลื่อนย้าย กำลังพลของ แผนกกระสุนที่ ๑ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ อ.ปากช่อง จว.น.ม. เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน๑แผน    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
253 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๓๑ รายการ    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
254 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๙๓ รายการ    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
255 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๖ รายการ    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
256 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง เครื่องถอดยางชนิดไฮดรอลิก จำนวน ๕ เครื่อง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
257 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
258 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดซื้อยางนอก ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๖๔ เส้น และยางใน ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๖๔ เส้น รวม ๒ รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
259 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ จำนวน ๒๖ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
260 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๑๘ ายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
261 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๑๘ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
262 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๑๘ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
263 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๖ กล้อง รวม ๑๗ รายการ    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
264 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง รวม ๑๓๙ รายการ    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
265 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ต่างๆ จำ นวน ๑๐๗ รายการ    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
266 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕) รายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย งวดการจัดหาที่ ๓ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม จำนวน ๓ แผนงาน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
267 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหาการจ้างผลิต ชุดแปลงปืนเล็กยาว M16 ให้ยิงกระสุน ขนาด .๒๒ นิ้ว (.22 LR Conversion Kit) ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผนงาน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
268 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ จำนวน ๕๔ รายการ    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
269 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๒) งวดการจัดหาที่ ๓ จำนวน ๕ แผนงาน    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
270 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อ สป. สนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป. สาย ช., พธ. และ ยย.) จำนวน ๓๗ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
271 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ๔x๔ M1026 A1 W/W จำนวน ๔๔ คัน     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
272 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
273 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ ลัง     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
274 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเป็นการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง จำนวน ๑๒,๗๘๒ ชุด จำนวน ๒ แผนงาน    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
275 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๒๗ รายการ    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.ขจรยศ  ศรีภักดี
276 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) รายการจัดหาหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. สาย สพ. ในส่วนของรายการจ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมที่ชำรุดและสามารถซ่อมค    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
277 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๘ รายการ     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
278 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๘ คัน รวม ๑๑๗ รายการ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
279 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๑) รายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๒ แผนงาน    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
280 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหา สป.๕ ป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายการผลิตกระสุนไฟฟ้า ขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) จำนวน ๒ แผนงาน     ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
281 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถถังหลัก VT-4 จำนวน 56 รายการ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
282 ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถถังหลัก VT-4 จำนวน 56 รายการ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
283 แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒, เอ ๔ จำนวน ๓๑ รายการ     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
284 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๖๖ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
285 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 , เอ 4 จำนวน 57 รายการ รายการ    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
286 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ระบบสายพาน ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๓ รายการ     ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
287 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อลูกระเบิดยิง ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ชนิดควัน (CARTRIDGE. ๗๖ MM. SMOKE GRENADE) จำนวน ๑,๑๐๔ นัด    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
288 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐, เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๓๑ รายการ    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
289 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา สป. กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ เพื่อผลิตดินดำเม็ดและ    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
290 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิง พร้อมข้อต่อสายกระสุน (CARTRIDGE. 12.7 x 108 MM. API. WITH LINK) จำนวน ๗๕,๐๐๐ นัด    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
291 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
292 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔๔ รายการ    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
293 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ จำนวน ๒๖ รายการ    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔) รายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร งวดการจัดหาที่ ๓ จำนวน ๒ แผนงาน    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
295 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก แบบ 57 T-84 Oplot จำนวน 6 รายการ    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
296 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง จัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
297 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๕ ขนาด รวม ๗๑๐ เส้น    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
298 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การซื้อยางใน, O - RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ รายการ    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
299 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด รวม ๑,๕๔๒ เส้น    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
300 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES - BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ     ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์