ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
251 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M 203 จำนวน ๑๕๐ กระบอก ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ แผนงาน    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
252 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิงพร้อมข้อต่อสายกระสุน จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
253 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหารายการขนย้ายอาวุธที่ไม่ทราบที่มา เพื่อส่งมอบ กคย.สพ.ทบ. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
254 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 34) จำนวน 3 แผนงาน     ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
255 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกสแกนเนีย แบบ G124 จำนวน ๒ คัน    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
256 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ แบบที่ ๑ จำนวน ๑๓,๕๐๐ แท่ง     ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
257 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง สป.สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สป. สาย ยย.) จำนวน ๕ รายการ    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
258 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์(การเก็บรักษาและแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๒ แผนงาน    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
259 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ - ส่องวิถี จำนวน ๗๕๐ นัด    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
260 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที เกล็ด จำนวน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
261 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1078 (LMTV) จำนวน ๒ คัน    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
262 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๔ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
263 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑๓ ชนิดรถ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
264 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นสนาม ชุดเชื่อม จำนวน ๒ ชุด    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
265 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้อง TELESCOPE PANORAMIC (M137) จำนวน ๑๑ กล้อง รวม ๑๗ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
266 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อจรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด แบบที่ ๑ จำนวน ๕๕๐ นัด    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
267 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๙๒ รายการ    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
268 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
269 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 31) จำนวน 3 แผนงาน    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
270 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า แบบที่ ๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
271 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องเปลี่ยนความเร็ว รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๕๕ รายการ     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
272 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน ๔๙๓,๐๕๕ นัด    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
273 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
274 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
275 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๕๙ รายการ    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
276 เผยแพร่การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด 14.00 – 20) จำนวน ๘๔ เส้น     ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
277 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๒๔ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
278 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ เอ็มบี ๒๐๒๘ เอ มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
279 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทรายและ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
280 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 30) จำนวน 4 แผนงาน    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
281 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๗๗ รายการ     ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
282 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
283 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อยางใน, O – RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ รายการ     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
284 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้ออุปกรณ์ยกรถแบบสองเสา ชนิดคานบน จำนวน ๑๐ ชุด    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
285 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ ขนาด รวม ๙๘๐ เส้น    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
286 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.) จำนวน ๕ คัน รวม ๓๗๙ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
287 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๖ รายการ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
288 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำ คั ญของ ทบ. (การจ้างทำสีและตัวอักษรของปืนเล็กยาว แบบ ๕๐ TAVOR TAR -๒๑ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
289 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
290 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ เครื่อง     ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
291 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซื้อรายการซ่อม สป.สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
292 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อเครื่องมือ ยก-ขน ขนาด ๓๐ ตัน (ขนาดพื้นที่ ๑๓ x ๓๐ เมตร) สำหรับงานซ่อมบำรุงปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
293 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗๑ รายการ     ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ รายการ    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
295 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ     ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
296 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๑ ชุด     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
297 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๓,๗๑๐ คัน    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
298 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ รายการ     ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
299 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด รวม ๑,๐๐๐ เส้น    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
300 ผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา