ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
251 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม 113 เอ 3 จำนวน 8 รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
252 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา จำนวน ๓,๕๔๗,๐๐๒ นัด    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
253 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ X ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) จำนวน ๓ แผนงาน    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
254 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ กระบอก    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
255 เผยแพร่แผน ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อมแท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม 3 รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
256 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา สป.สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
257 เผยแพร่แผนจัดหา สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M๙ พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
258 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระบะพลาสติก สำหรับคลัง สป. จำนวน ๑๑,๘๐๒ อัน    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
259 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำลายสารพิษ จำนวน 1 งาน    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
260 เผยแพร่แผน จัดหาของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝัก ฯ และกล่องบรรจุ ฐานทำด้วยไม้สัก ฯ จำนวน ๒๖๘ ชุด) รวม ๒ รายการ     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
261 เผยแพร่แผน จัดหาของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝัก ฯ และกล่องบรรจุ ฐานทำด้วยไม้สัก ฯ ) รวม ๒ รายการ     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
262 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS แบบ OPEN END    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
263 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง กล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
264 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง เครื่องช่วยเล็งและอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ ชุด    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
265 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ชุดตรวจวัดสารแบบไดโอดแอเรย์ (Diode Array Detector) ของเครื่องตรวจความถาวรของดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
266 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. สำหรับซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
267 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๔๔ รายการ     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
268 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๖๑ รายการ     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
269 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๖๔ รายการ    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
270 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
271 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง สิ่งอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (MOUT) จำนวน ๘ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
272 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 4 ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม 16 เอ 4 และอื่นๆ ) รวม 91 รายการ    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
273 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
274 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปนร. 52 ขนาด 155 มม. อจ.ล้อยาง    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
275 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
276 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
277 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
278 สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา โดยใช้เงินรายรับเพื่อบูรณะ ทรัพย์สิน รหัส 902 จำนวน 2 แผนงาน    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
279 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จำนวน ๒ รายการ    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
280 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง รถปฎิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
281 ซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ)     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
282 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ 1    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
283 จัดหา สป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ (ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม ๒๓ รายการ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๔๖๒    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
284 จ้างซ่อมหม้อน้ำ (Radiator) ของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๒๗๘ หม้อ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
285 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕)จำนวน 106 คัน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
286 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕)จำนวน 106 คัน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
287 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพานตระกูลยูเครน จำนวน ๗ แบบ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
288 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ จำนวน ๗ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
289 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิต สำหรับสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน จำนวน ๒ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
290 จัดซื้อ สป. เพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ จำนวน ๓ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
291 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
292 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๑ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
293 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๗ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๐ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
295 จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ.ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม     ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
296 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
297 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ ( แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๓ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
298 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
299 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
300 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ (แผนงานที่๑) จำนวน ๕ รายการ     ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง