ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
351 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑๔ คัน    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
352 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๓๙ ถัง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
353 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ จรวดหลายลำกล้อง ขนาด ๑๒๒ มม. SR4 จำนวน ๑๓๒ รายการ    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
354 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ขนาด ๔๐ มม. L70 (LVS) จำนวน ๑๐๒ รายการ    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
355 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดควันขาวไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ (CARTRIDGE 81 mm. SMK-TTC) จำนวน ๒,๐๐๐ นัด     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
356 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องลูกระเบิดยิง ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE 40 MM. HEDP) จำนวน ๔,๗๑๔ นัด     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
357 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อลูกระเบิดยิง ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดลูกปราย (CARTRIDGE ๔๐ MM. CANISTER) จำนวน ๕,๐๐๐ นัด    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
358 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องลูกระเบิดยิง ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE 40 MM. HEDP) จำนวน ๔,๗๑๔ นัด     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
359 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน ๖๐ รายการ     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
360 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ จำนวน ๒๐ รายการ     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
361 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๕ รายการ     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
362 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๐ รายการ     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
363 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๘ รายการ    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
364 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) รุ่น G330.26 6x4 TD. จำนวน 7 คัน    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
365 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด 5 ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน 13 คัน     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
366 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๒๒ รายการ     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
367 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6X4 จำนวน ๖ คัน    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
368 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การเก็บรักษาและแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4) รายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 1 แผนงาน    ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
369 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด .380 นิ้ว (9 x 23 มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา ออโต้เมติก สั้น (CARTRIDGE, CALIBER .38 BALL AUTO SHORT) จำนวน 20,000 นัด     ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
370 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
371 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ คัน     ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
372 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
373 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ชุดอุปกรณ์บล็อกลมถอดล้อ ยานเกราะล้อยาง BTR-3 จำนวน ๑๐ ชุด    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
374 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด .๓๕๗ นิ้ว (๙ x ๓๓ มิลลิเมตร) แม็คนั่ม ๑๕๘ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER .357 MAXNUM 158 GRAIN) จำนวน ๒๐,๐๐๐ นัด    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
375 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา ๑๒๔ เกรน พารา (CARTRIDGE, CALIBER 9 MM. BALL 124 GRAIN PARA) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
376 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา M855 (CARTRIDGE, CALIBER 5.56 MM. BALL M855) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ นัด     ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
377 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อม ระบบอาวุธและเครื่องควบคุมการยิงของรถถังหลัก OPLOT จำนวน ๑ คัน    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
378 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ KE พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๑๐ คัน     ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
379 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ ELB 25 ENG (COMETTO) พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๔ คัน     ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
380 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TGI พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๖ คัน     ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
381 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน 9 คัน    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
382 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๖ คัน    ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
383 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องการจ้างซ่อมแผงสวิทซ์เกียร์ หมายเลข ๔ (SWGR 4) จำนวน ๑ ระบบ    ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
384 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องจ้างซ่อมเครื่องทำนายอายุวัตถุระเบิดประเภทดินส่งกระสุน (TAM III) หมายเลข ๒๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
385 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๙ รายการ     ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
386 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อ แบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ หม้อ    ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
387 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗) จำนวน ๓ แผนงาน    ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
388 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-150 จำนวน ๒ กลุ่มงาน รวม ๑๘ รายการ    ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
389 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ ถัง    ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
390 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6X4 จำนวน ๔ คัน    ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
391 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1080 (LMTV) จำนวน ๔ คัน     ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
392 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถถังเบา ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง     ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
393 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อม PUMP FUEL METERING ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 13 EA    ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
394 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมรอกยกน้ำหนักรางเดี่ยวใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๐ ตัน หมายเลขเครื่องจักร CFCI 261 จำนวน ๑ ระบบ    ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
395 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M๑๖๓ A๑ (อัตตาจร) รายการ ๖๑๔๐-๐๐-๘๖๒-๒๙๗๙ BATTERY, STORAGE จำนวน ๔๐ EA    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
396 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1078 (LMTV) จำนวน ๒ คัน    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
397 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง จ้างซ่อมชุดผ้าเบรกรถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๑๐๐ ชุด    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
398 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง จ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 26 EA    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
399 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง การจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์แผ่นคลัตช์รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๔๐ ชุด    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
400 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา