ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
351 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
352 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จัดซื้อเครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
353 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
354 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มม. จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
355 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ แบบ OPEN END จำนวน ๗ ชนิดรถ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
356 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการชิ้นส่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 จำนวน 2 รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
357 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓ กระบอก รวม ๒๓๓ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
358 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
359 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร และขนาด 11 มิลลิเมตร จำนวน 2,000 ชุด    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
360 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
361 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 2) จำนวน 3 รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
362 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๕ รายการ    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
363 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธและการบริการทางเทคนิค ฯลฯ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
364 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔ EA     ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
365 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประทัด จำนวน ๒ แผนงาน    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
366 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว แบบ 2 ที่นั่ง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
367 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ     ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
368 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อรถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์) จำนวน 4 คัน    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
369 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป จำนวน ๒ ชุด    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
370 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
371 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
372 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มิลลิเมตร แบบที่ 1    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
373 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
374 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม.    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
375 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด 5.56 มิลลิเมตร    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
376 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
377 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒     ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
378 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน ๑๐ เครื่อง    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
379 ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด 11.00-20 ชนิด ดอกบั้ง 12 ชั้นผ้าใบ) และยางในรถยนต์ (ขนาด 11.00-20) จำนวน ๒ รายการ     ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
380 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๕๙๔ รายการ    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
381 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๒๐๗ รายการ    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
382 เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง สป. เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณและรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน และผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
383 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รายการ    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
384 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สป.๕ สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
385 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bomb Jammer) จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
386 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
387 เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (งบงานการจัดหา สป.5 สาย สพ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
388 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q ๔๑๗๒    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
389 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบชนวนท้ายกระทบแตกพร้อมหลอดดินทวีเพลิง    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
390 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควัน RP เพิ่มระยะกลาง (RED PHOSPHOROUS ER)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
391 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จรวด ขนาด ๔๐ มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ ๖๙ หรือ แบบ พีจี – ๗ (ROCKET- 40 MM. HEAT TYPE 69 OR PG-7)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
392 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ x ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา – ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) จำนวน ๒ แผนงาน    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
393 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
394 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ลูกกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดระเบิด (PROJECTILE 155 MM. HIGH EXPLOSIVE)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
395 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง (HE ER-BT)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
396 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M72    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
397 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
398 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดส่องวิถี (CARTRIDGE, 5.56 MM. TRACER)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
399 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดไม่ประกอบชนวน (CARTRIDGE, 105 MM : HE W/O FUZE)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
400 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒x๓๙ มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี