ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน พยาบาล M.997 จำนวน ๕ คัน


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน พยาบาล M.997 จำนวน ๕ คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒
ตามหนังสือ กผค.ศซส.สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ต่อ กผค.ฯ ๒๑๐๓/๖๒, ๑๓ พ.ค. ๖๒ ลง ๑๖ พ.ค. ๖๒
ราคาคันละ ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท จำนวน ๕ คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สอบราคาจากแหล่งผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
5.1 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5.2 บริษัท ริช อินโนเวชั่น จำกัด
5.3 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด
5.4
6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.อ.รัฐพงษ์ รอบคอบ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.นิพนธ์ ชุนถนอม กรรมการ
6.3 ร.ต.สมบัติ คล้ายวงษ์ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15627191581.pdf
15627191582.pdf
15627208513.pdf