ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง สป. สำหรับงานซ่อม คืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ


1. ชื่อโครงการซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม 16 เอ 2 และอื่นๆ ) รวม 130 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,484,330.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 15 พ.ค. 62
เป็นเงิน 10,484,330.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส. สืบราคาจากท้องตลาด 7 ราย ดังนี้
(1) บริษัท ยูไนเต็ด ดีเฟนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
(2) บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
(3) ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำกัด
(4) บริษัท ฟีโก้ เทคโนโลยี จำกัด
(5) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ( 1994 ) จำกัด
(6) บริษัท อาทีแอล อีควิปเมนท์ จำกัด
(7) หุ้นส่วนผู้จัดการ กิจการร่วมค้า รักษ์ปฐพีกรุ๊ป
5.2 จ.62 ราคาได้จากการจัดหาครั้งสุดท้าย ปี 61, 62
5.3 จ.กช. ราคาได้จากการจัดหาจาก กช.
5.4 จ.พธ. ราคาได้จากการจัดหาจาก พธ.
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.ยุทธภูมิ ภูสุข
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15686060521.pdf