ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๙ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๙ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๙ รายการ     ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รวม ๑๒ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
5 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด ๘๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง     ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๑๐ รายการ    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๔๖๔,๔๐๐ นัด    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
9 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๙๔๖ รายการ     ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
10 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 พร้อมติดตั้งลาดสะพาน จำนวน ๑๐ คัน     ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.1089 (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ กระป๋อง    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ ถัง    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 2 รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 11 รายการ    ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) รายการ WZ534.12.07 TIRE     ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของระบบสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๒๑ รายการ    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสร้างกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ     ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ ,เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๔๗ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ จำนวน 56 รายการ    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
23 ซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ.เพิ่มระยะไกล (ERFB – BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๗๐๐ ชุด รวม ๔ รายการ    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา 21 จำนวน 10 รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.30 แบบ 85 (แผนงานที่ 1) จำนวน 3 รายการ    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของรถถังหลัก VT-4 จำนวน ๑๑๑ รายการ    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม.เอ็ม ๑๖ เอ ๒, เอ ๔ (แผนงานที่ ๑, แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒ แผน    ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องถอดยางสำหรับยางชนิดพิเศษ (RUN FLAT) จำนวน ๑ เครื่อง    ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG ๗) รวม ๓๔ รายการ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
30 เผยแพร่ราคากลาง ยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ ๔ แกน จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
32 เผยแพร่ราคากลาง แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
33 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๔ รายการ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ สำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ การซ่อมปรับปรุงรยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๓๐ รายการ     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.1089 (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
36 เผยแพร่ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง 0yfซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๘ รายการ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
38 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๙๔๖ รายการ     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
39 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๖๘ รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก รวม ๒๔ รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก รวม ๒ รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
44 ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๒ รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ ที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน จำนวน ๒ รายการ     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 4x4 จำนวน 12 ชนิดรถ     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
48 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถถังเบา ๒๑ จำนวน ๖ เครื่อง     ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.1089 (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
50 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๙๐ กระบอก รวม ๒๖๘ รายการ     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว