ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M15 A2) จำนวน ๕ สาย    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M15 A2)(สป. ๕ ที่ กรมการปกครอง โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน) จำนวน ๒ แผ    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M15 A2)(สป.๕ ที่ บก.ทท. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 4) จำนวน 5 รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๑๕ ลูก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
7 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๑ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก และระบบไฟฟ้า และน้ำมัน จำนวน ๗๖ รายการ     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
8 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก, ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิต ดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม 9 พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม 9 และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
11 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๓ ชุด    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 9 รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
15 จ้างซ่อมหม้อน้ำและจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U1100 L/29 (4x4) จำนวน ๒๕ คัน รวม ๒ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
16 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๔๑ รายการ     ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
17 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
18 จัดซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒โวลต์ ๖๖ แอมป์แปร์ – ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร) ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก รวม ๒๕ คัน จำนวน ๑ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์ยุทธวิธีเบา สำหรับลากจูง/บรรทุกกระสุน ป.ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๔ คัน    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 จำนวน 21 รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา 32 สติงเรย์ จำนวน 6 รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๔๘ ชุด )     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
24 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒จำนวน ๒๒ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔ รายการ     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
26 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๓๐ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาพระบรมรูป ร.5 ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง 9 นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่น สลักข้อความ จำนวน 1 รายการ ( 94 ชุด )    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
28 วัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔๔ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 จัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์ – ชั่วโมง) (แบบ 6TN ฝาเดี่ยว) และแบตเตอรี่ แบบ 2HN (ความจุ 45 แอมแปร์ – ชั่วโมง) (แบบ 2HN) ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๒ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
30 จัดซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
31 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๓๓๑ รายการ     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๑๘ รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ) จำนวน 1 รายการ ( 300 ปลอก )     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ) จำนวน 1 รายการ ( 300 ปลอก )     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ) จำนวน 1 รายการ ( 300 ปลอก )     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ จำนวน ๑,๙๘๓ กระบอก    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
37 จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒     ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓ จำนวน ๙,๐๙๔ กระบอก    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง จำนวน ๔๐๐ นัด    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิต และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม. ซ้อมรบ ( ดินประสิวและอื่นๆ ) รวม 79 รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง เครื่องยนต์รถเกราะ วี – ๑๕๐ จำนวน ๓ เครื่อง    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 เผยแพร่ราคากลาง ยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
45 เผยแพร่ราคากลาง เครื่องยกขน    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
46 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๘ รายการ    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q๔๑๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
48 ประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
49 ซื้อเครื่องทดสอบระบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
50 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา