ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม เครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบต่างๆ จำนวน ๑๗๙ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องพ่นทราย ยี่ห้อ TOCHU SD.1002, ชิ้นส่วนซ่อมของ COMP AIR MODEL L75G และชิ้นส่วนซ่อมของ COMP AIR BROOMWAVE MODEL 6075 NA    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องตรวจยืนยันสารระเบิดและสารเสพติด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน (SEMITRAILER, LOWBED : 25 TON) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 126 รายการ    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ สนับสนุนงานซ่อมคืนสภาพ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๕๖ รายการ สนับสนุนงานซ่อมคืนสภาพ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
11 ประกาศราคากลางแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถพ่วงชานต่ำ บรรทุกสัมภาระ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน 6 รายการ    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-150 จำนวน ๑๑๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด 5 ตัน 6x6 จำนวน 23 รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๓ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม เครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อยางนอกชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ     ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป.สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง(กระเดื่องนิรภัย ลข. ซ้อมขว้าง แบบ สพ. ๕๘ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน โครงการผลิต สป. สิ้นเปลืองสำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ) รวม ๕๑ รายการ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อจรวด ขนาด ๑๒๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด SHE-40 (STEEL-BALL HIGH EXPLOSIVE ROCKET 122 MM, SHE - 40) จำนวน ๕๐๕ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อจรวด ขนาด ๑๒๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด SHE-30 (STEEL-BALL HIGH EXPLOSIVE ROCKET 122 MM, SHE - 30) จำนวน ๕๖๓ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๙๑ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์รถถัง ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕     ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด - ส่องวิถี (CARTRIDGE, 125 MM. HIGH EXPLOSIVE - TRACER) จำนวน ๔๗๖ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 จำนวน 32 รายการ    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
28 ยกเลิกประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา 21 จำนวน 14 รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่นในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์รถถัง ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
30 ประกาศราคากลางแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงโรงงาน ขนาด ๖ ตัน M750 จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - 46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒,๘๐๖ กระป๋อง     ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ KE พร้อมติดตั้งลาดสะพานแบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TGI พร้อมติดตั้งลาดสะพานแบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกลาดสะพาน รถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM. แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ระบบสายพานแบบต่างๆ เครื่องมือประกอบและติดตั้งข้อสายพานสำหรับใช้กับสายพานของ ถ. เอ็ม ๖๐ จำนวน ๑๓ รายการ     ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด 556 มม เอ็ม 16 เอ 4 (ส่วนที่ 6)    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA จำนวน ๓๔ รายการ    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (CARTRIDGE, 120 MM. MORTAR HE) จำนวน ๑,๖๕๙ นัด    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ L-11200 พร้อมติดตั้งลาดสะพานแบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
44 ตารางแสดงวงเงินงปประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องพับโลหะแผ่นสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ทางทหาร จำนวน ๑ เครื่อง     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HEAT–T) จำนวน ๒๙๒ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด - ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HE-T) จำนวน ๑๙๕ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M163 A1 (อัตตาจร) จำนวน ๕ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) ขนาด 14.00-20 จำนวน ๗๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าถัดไป>>