ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85) จำนวน 106 คัน    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อเเละสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 7 แบบ     ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 10 เครื่อง    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๕๒ ขนาด ๑๕๕ มม. อจ.ล้อยาง (CAESAR) จำนวน ๗๗ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 1) จำนวน 21 รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
8 เทส    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
9 ซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ)     ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 ประกาศราคากลาง ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( วัสดุโกลนลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ และ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ ) รวม ๑๒ รายการ    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๖๔ คัน    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒)     ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จำนวน ๒ รายการ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
15 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม 16 ( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ ) รวม 29 รายการ    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
16 ประกาศราคากลาง ซื้อ สป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม 23 รายการ    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
17 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม 193 ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน ( เกจวัดความดันแก๊สและอื่นๆ ) รวม 13 รายการ     ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๐ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 (แผนงานที่ 2)    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
21 ประกาศราคากลางจ้างทำสีและทำตัวอักษร ของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR - ๒๑ จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่ก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 (แผนงานที่ 1)    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Glock     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 60 เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 3 รายการ    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้ง รยบ.ขนาด 3/4 ตัน M37 B1    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 60 เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 5 รายการ     ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
27 จ้างซ่อมหม้อน้ำ (Radiator) ของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๒๗๘ หม้อ    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
28 ตารางแสดงวงเงิน จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C5/53, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่3 หมายเลข C5/9 และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P5/4 รวม 3 เครื่อง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่ ๑    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
30 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก.ขนาด 7.62 มม. เอ็มจี 3 จำนวน 35 กระบอก รวม 99 รายการ     ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
31 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีพ่นวัสดุ สะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๓๙ คลัง พื้นที่รวม ๓๗,๕๕๗ ตร.ม.     ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๓ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
33 จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ. ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม    ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 ซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ และยุทโธปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๘ ชุด     ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗ รายการ     ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อไฟฉายประจำกาย จำนวน 12 กระบอก    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
38 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๒ รายการ     ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 43 เครื่อง     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
42 ซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
43 ซื้อเครื่องทดสอบปั้มหัวฉีด จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
44 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) จำนวน ๑๔ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
45 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 จัดซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
47 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
48 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 5 ตัน หมายเลข สป.2815-00-178-0268 ENGINE , DIESEL W/CONTAINER :    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG)    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุน ยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด 75 มม. (ซ้อมรบ) จำนวน 500 นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม 69 รายการ     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา