ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง เครื่องนับปลอกกระสุน จำนวน ๑๖ เครื่อง     ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง จัดซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๒ ระบบ    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ โดยวิธีสอบราคา    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. TAVOR TAR21 จำนวน ๘ รายการ    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๓๕๗ รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๔๒๘,๖๒๒ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE, 84 MM., HIGH EXPLOSIVE DUAL PURPOSE : HEDP) จำนวน ๕๐๐ นัด    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด .๒๒ นิ้ว ชนิดธรรมดายาว ( CARTRIDGE, CALIBER .22 BALL, LONG RIFLE ) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๒๙,๐๕๑ นัด    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๔,๕๒๓ นัด    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อยางนอก-ยางใน ขนาด 11.00 R 20 จำนวน ๒ รายการ    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (Cartridge, 60 mm. HE) จำนวน ๔,๙๐๗ นัด    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเชื้อปะทุไฟฟ้า M6 (CAP, BLASTING , ELECTRIC : M6) จำนวน ๓๘,๒๐๙ ดอก    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๒ ชุด    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๑๔,๘๐๖ นัด    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๔๗,๖๑๙ นัด     ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๓,๘๙๔ นัด    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องมือประกอบและติดตั้งข้อสายพานแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อรถหัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๖๐ ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตันจำนวน ๑๐ คัน     ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1 , เอ 3 จำนวน 46 รายการ    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
26 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม 8 รายการ    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน 6x6 MB2028A มีกว้าน จำนวน ๗ รายการ     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน รวม ๖๙ รายการ     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมหม้อน้ำผลิตไอน้ำชนิดแนวนอน ขนาด ๓๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE, 84 MM., HIGH EXPLOSIVE DUAL PURPOSE : HEDP) จำนวน ๕๐๐ นัด โดยวิธีเฉพ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน 32 รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
32 ประกาศราคากลาง ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม 15 รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 ประกาศราคากลาง วัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ X ๗๐ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา (๓๐๐ เกรน) (CARTRIDGE, CALIBER .338 BALL (300 Grain)) จำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน ๕๑ รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด .๒๒ นิ้ว ชนิดธรรมดายาว ( CARTRIDGE, CALIBER .22 BALL, LONG RIFLE ) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
37 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กราไฟท์ GRAPHITE และอื่นๆ) รวม 46 รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างสนับสนุนการซ่อมบำรุง ยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน (OPEN END) จำนวน 8 ชนิดรถ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา 21 จำนวน 17 รายการ    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก แบบ 57 T-84 Oplot จำนวน 7 รายการ    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรับแต่ง ระบบควบคุมทางไฟฟ้าของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๕ รายการ, ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุน จำนวน ๙,๐๓๐ กก. และทองแดงแผ่นสำหรับทำจอกรองลูกกระ    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๕ รายการ, ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุน จำนวน ๙,๐๓๐ กก. และทองแดงแผ่นสำหรับทำจอกรองลูกกระ    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๓๕๗ รายการ    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน M816 มีกว้าน จำนวน ๕ คัน     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อแบตเตอรี่ชนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์ - ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๖๒ หม้อ    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ