ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
2 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค..๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ (ป.ถอดบรรทุก) จำนวน ๖ กระบอก รวม ๒ รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๗.๐๐ – ๑๖) จำนวน ๒ รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
4 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๗ รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ และระบบอำนวยการยิงและควบคุมการยิงอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V - 150 จำนวน ๑๐๓ รายการ    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
7 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๓ รายการ    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๓ รายการ    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๓ รายการ    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๔๑ รายการ    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์รถเกราะ วี - ๑๕๐ จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๔๕ รายการ    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓๑๒ กระบอก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HEI) และกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องว    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา 4x4 จำนวน 7 แบบ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
15 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๙ รายการ     ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดจ้างติดตั้งระบบรางเลื่อนขนถ่ายยาง สำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ จำนวน ๑ ระบบ     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด จำนวน ๑,๘๐๐ นัด    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๖ คัน     ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน จำนวน ๒ คัน    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
20 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 และอื่นๆ รวม 138 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
21 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องตรวจจับสารวัตถุระเบิดแบบพกพา จำนวน ๘ ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
23 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๑๙ รายการ     ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๔ จำนวน ๙,๐๙๔ กระบอก    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑๕ กระบอก    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓๘ กระบอก    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ จำนวน ๒ รายการ    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
28 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๓ คัน    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 จ้างซ่อมแผงสวิทช์เกียร์ จำนวน ๒ รายการ     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 (แผนงานที่ 2) จำนวน 1 รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 (แผนงานที่ 1) จำนวน 13 รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA IIIS จำนวน ๕๒ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๘ กระบอก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 จำนวน 7 รายการ    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA IIIS จำนวน ๕ รายการ    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
37 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒๒ คัน รวม ๒ รายการ    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 3) จำนวน 9 รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) รายการ 3020- 00-141-1154 SPROCKET WHEEL จำนวน ๘๐ EA    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 3 รายการ     ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มม. วัลแคน และจ้างซ่อมชุดแบตเตอรี่ สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มม. วัลแคน จำนวน ๙ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตดาบปลายปืน แบบเอ็ม 9 ( พร้อมฝัก ) ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม 32 รายการ     ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง แว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑๐๕ อัน    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (6x6) สำหรับลากจูง ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ๑/๔ ตัน รุ่น CJ3B-J4C จำนวน ๘๓ รายการ     ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA IIIS จำนวน ๒๙ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิต/ประกอบ รยบ. พยาบาล 4x4 แบบ 51 (4 เปล)    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๕ รายการ    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ จำนวน 4 ชุด    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร