ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓๖ วง    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
2 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
4 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
5 จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน รวม ๒ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
6 จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน รวม ๒ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
7 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน รวม ๒๙ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 จัดซื้อยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐ พร้อมที่เติมลมแบบสั้น, ข้อต่ออ่อนเติมลม,และยางรอง) รวม ๑ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 จัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ – ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) รวม ๑ รายการ     ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 จัดซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 เผยแพร่ราคากลาง ยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
13 เผยแพร่ราคากลาง แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
14 ตารางแสดงวงเงินบงประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 4x4     ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เป้าชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 14 รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปลย.ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 1 , เอ 2 (แผนงานที่ 1)    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
17 เปิดเผยราคากลาง วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๓๔ รายการ    ๖ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
18 เผยแพร่ราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี. ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๕๐ กระบอก รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน ๑๕ ชุด    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
20 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนรายการผลิตลำกล้อง ปลย. M16 A2 จำนวน 1,000 ลำกล้อง (เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ ) รวม 80 รายการ    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบหลัก และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตฯ (เหล็กกล้าทำเครื่องมือ ผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ) รวม 32 รายการ    ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก ( กรดกำมะถัน และอื่น ๆ ) รวม 35 รายการ     ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย.ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 1 , เอ 2    ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร TAVOR TAR21    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร TAVOR TAR21    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ½ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS     ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK 47    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
28 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเตาอบคืน หมายเลข ๕๓๘ และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
29 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเตาอบคืน หมายเลข ๕๓๘ และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง    ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
30 เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ)     ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 A1    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ ขนาด รวม ๒,๐๐๐ เส้น จำนวน ๓๔ รายการ    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG)    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๔ รายการ     ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2 รายการ .ENGINE DIESEL จำนวน 4 EA    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. คงคลัง (บาร์โค๊ด)     ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
38 ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ     ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
40 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบหลัก และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
41 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด รวม ๒,๐๐๐ เส้น    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ     ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทราย ยี่ห้อ TOCHU และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ     ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
44 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕๘ รายการ     ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
45 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
46 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
47 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
48 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
49 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
50 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร