ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๖ รายการ    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, 3    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๙๒ รายการ     ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
5 เผยแพร่ราคากลาง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นสนาม ชุดเชื่อม     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๔๗ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
7 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ รวม ๓ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
8 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ รวม ๓ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 ซื้อน้ำมันทำความสะอาดแห้ง และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 ซื้อกระดาษเช็ดเล็นส์ และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๓๓ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 4 รวม 55 รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป. คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด แบบที่ ๑     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ จำนวน 56 รายการ    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
15 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ – ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) จำนวน ๑ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
16 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๓๐ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
17 ซื้อยางใน ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๑ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
18 จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ซื้อแผ่นไม้อัด ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง Transmission รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๔ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
21 ซื้อไม้เนื้อแข็ง เพื่อใช้ในการซ่อมสร้าง Transmission รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑ รายการ     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
22 ซื้อกาวทาปะเก็นชนิดน้ำ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการซ่อมสร้าง Transmission รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๓๙ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้อง TELESCOPE PANORAMIC (M137) จำนวน ๑๑ กล้อง รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
24 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ รวม ๓ รายการ     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ     ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
26 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องเปลี่ยนความเร็ว รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๕๕ รายการ     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
27 จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๔ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
28 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด 1 1/2 ตัน เอ็ม 105 จำนวน 21 รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า แบบที่ ๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอก    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
30 ตารางแสดงวงเงินซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนเล็กยาว ขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ รวม 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน ๔๙๓,๐๕๕ นัด    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด 14.00 – 20) จำนวน ๘๔ เส้น     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๒๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๕๙ รายการ     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทรายและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อกระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ราคาใบละ ๖๕๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ เอ็มบี ๒๐๒๘ เอ มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องอุปกรณ์ยกรถแบบสองเสา ชนิดคานบน จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
39 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๗๗ รายการ     ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อรายการซ่อม สป. สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR – ๒๑ และอื่นๆ รวม ๖ รายการ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการวัดค่าฮาร์โมนิคสะท้อน จำนวน ๑ งาน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๑ ชุด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.) จำนวน ๕ คัน รวม ๓๗๙ รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๑๐ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
47 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๖ รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยางใน, O – RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ ขนาด รวม ๙๘๐ เส้น     ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ เครื่อง    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร