ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ( กระเดื่องนิรภัย ลข. ซ้อมขว้างแบบ สพ. ๕๘ และอื่น ๆ ) รวม ๑๕ รายการ     ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
53 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๒ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
54 เผยแพร่ราคากลางแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
55 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
56 เผยแพร่ราคากลาง ยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
57 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ (สอง) รายการ    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
58 ประกาศราคากลางแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
59 วัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๔๔ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 7 ชนิดรถ    ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
61 ซื้อวัสดุการดำเนินกรรมวิธีและตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๒๖ รายการ    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
62 จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M 113 ให้เป็น รสพ. M 113 A 2 I จำนวน ๕ คัน     ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
63 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน     ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
64 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๘๔๐ รายการ     ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
65 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๑๙๑ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
66 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด 9.00–20) จำนวน ๒ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
67 จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ     ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
68 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ กระบอก    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
69 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ กระบอก    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
70 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
71 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายลเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ กับชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 32, รสพ.30 แบบ 85 และทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน จำนวน 9 รายการ    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๙ รายการ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
73 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ ระบบ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ ระบบ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
75 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน ๘ แบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
76 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
77 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๖๒๘A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๑๐ คัน     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
78 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
79 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๑๐ คัน     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
80 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลาก สแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๕ คัน    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
81 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
82 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๕ คัน    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
83 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน     ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
84 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบมาตรฐาน และ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบ กะทัดรัด จำนวน ๒ รายการ    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
85 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ฯ จำนวน ๒ รายการ    ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
86 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๑๐ คัน    ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
87 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๑๐ คัน     ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
88 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถถังหลัก VT-4 จำนวน ๙๖ รายการ    ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
89 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๔ มีนาคม ๒๕๖๓   
90 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
91 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๕ รายการ    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
92 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( กระดาษทรายเบอร์ 1 และอื่นๆ ) รวม 116 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
93 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
94 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดลือก    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
95 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถถังหลัก แบบ VT๔ VT๔ Main Battle Tank และเครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
96 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๖๗ คัน    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
97 ยกเลิก    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
98 ซื้อวัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๙๘ นัด    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
100 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๗๒ นัด    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร