ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK 47    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
53 ซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่องจักร CNC จำนวน 7 ชุด    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
54 ซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) 100215 แบบ SHS-C 6/40 หมายเลขทะเบียน ๒ – ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
55 ซื้อเครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
56 เปิดเผยราคากลางสป. 3 เพื่อใช้ในงานผลิตกระบี่นายทหารประเภทไม่มีลวดลาย จำนวน 1,460 เล่ม ( น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่นๆ ) รวม 5 รายการ     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
57 ซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 80 ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
58 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน 1 ชุด    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
59 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3 จำนวน ๑๑ คัน     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
60 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน พยาบาล M.997 จำนวน ๕ คัน    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
61 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๒ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
62 ซื้อเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
63 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๕ คัน     ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
64 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน     ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
65 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสียหายจากการระเบิดอาคารคลัง สป.๕    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
66 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
67 จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข 854 โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
68 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด     ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
69 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕x๒๒๘ มม. จำนวน ๓ รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
70 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
71 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
72 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
73 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ)    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
74 จัดซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ – ๑๖) จำนวน ๒ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
75 จัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ 2HN (ความจุ 45 แอมแปร์ -ชั่วโมง) จำนวน ๑ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
76 ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
77 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๑ ตัน เอ็ม ๖๐๑ จำนวน ๓๓ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
78 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๗ รายการ     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
79 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 7 ชนิดรถ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
80 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
81 วัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
82 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
83 จัดซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด ๑๖.๕ – ๑๙.๕)     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
84 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
85 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
86 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
87 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
88 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๖๐ รายการ     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
89 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๓๖ รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
90 จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
91 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องวัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ ๒)     ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
92 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
93 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร และขนาด ๑๑ มิลลิเมตร    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
94 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๒ รายการ    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
95 ซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ 6TN ฝาเดี่ยว) จำนวน ๑ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
96 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐-๒๐) จำนวน ๒ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
97 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐-๒๐) จำนวน ๒ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
98 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓ กระบอก รวม ๒๓๓ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เรื่อง ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
100 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ประทัด    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี