ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล .๕๐ นิ้ว ชนิดอเนกประสงค์ และชนิดอเนกประสงค์ - ส่องวิถี (MP&MP-T) จำนวน ๖๐๐ สาย    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
102 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา – ส่องวิถี สาย จำนวน ๔,๕๐๐ สาย    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
103 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (๑๔ รายการ)    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
104 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี จำนวน ๔๓๐ นัด    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
105 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 3) จำนวน 4 รายการ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
106 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 9 รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
107 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
108 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๐๐ ลูก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
109 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
110 วัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
111 วัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๑๑ รายการ    ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
112 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
113 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด ๗.๖๒ x ๕๔ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ นัด    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
114 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS     ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
115 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ กระบอก    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
116 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๙๓ ครบนัด (Cartridge, 120 mm. HE M 293) จำนวน ๑,๕๐๐ นัด    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
117 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง จำนวน ๕๐๐ นัด    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
118 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M๗๒ จำนวน ๔,๕๐๐ นัด    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
119 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี (HE-T) จำนวน ๔,๐๐๐ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
120 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี จำนวน ๓๕๐ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
121 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๑๑,๐๐๐ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
122 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
123 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า จำนวน ๑๓,๐๐๐ ดอก    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
124 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนลูกกรดยาว ขนาด .22 นิ้ว ชนิดธรรมดา (สำหรับสนามยิงปืน) จำนวน 4,500,000 นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
125 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
126 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ     ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
127 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ คัน    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
128 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๗ เครื่อง รวม ๓๐๙ รายการ     ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
129 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๐ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
130 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๑ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
131 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๘ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
132 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน 2,000 ชุด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
133 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๕ รายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
134 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 4 รายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
135 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๔๓ รายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
136 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ แท่ง    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
137 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา ๑๒๔ เกรน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
138 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๒,๓๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
139 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด จำนวน ๕๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
140 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
141 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนลูกซอง จำนวน ๙๐๐ กระบอก    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
142 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
143 ประกาศราคากลาง วัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและ ยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ดินประสิวและอื่นๆ) รวม 39 รายการ    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
144 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
145 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑๒ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
146 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๒ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
147 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๙๐ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
148 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ( กระเดื่องนิรภัย ลข. ซ้อมขว้างแบบ สพ. ๕๘ และอื่น ๆ ) รวม ๑๕ รายการ     ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
149 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
150 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๒ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา