ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๕ คัน     ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
102 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน     ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
103 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสียหายจากการระเบิดอาคารคลัง สป.๕    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
104 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
105 จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข 854 โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
106 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด     ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
107 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕x๒๒๘ มม. จำนวน ๓ รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
108 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
109 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
110 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
111 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ)    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
112 จัดซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ – ๑๖) จำนวน ๒ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
113 จัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ 2HN (ความจุ 45 แอมแปร์ -ชั่วโมง) จำนวน ๑ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
114 ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
115 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๑ ตัน เอ็ม ๖๐๑ จำนวน ๓๓ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
116 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๗ รายการ     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
117 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 7 ชนิดรถ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
118 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
119 วัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
120 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
121 จัดซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด ๑๖.๕ – ๑๙.๕)     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
122 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
123 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
124 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
125 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
126 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๖๐ รายการ     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
127 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๓๖ รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
128 จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
129 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องวัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ ๒)     ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
130 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
131 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร และขนาด ๑๑ มิลลิเมตร    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
132 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๒ รายการ    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
133 ซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ 6TN ฝาเดี่ยว) จำนวน ๑ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
134 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐-๒๐) จำนวน ๒ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
135 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐-๒๐) จำนวน ๒ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
136 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓ กระบอก รวม ๒๓๓ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
137 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เรื่อง ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
138 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ประทัด    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
139 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๕ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
140 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. 30 แบบ 85 จำนวน 4 EA    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
141 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
142 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว แบบ ๒ ที่นั่ง    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
143 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ รวม ๑๒ เครื่อง จำนวน ๗ รายการ    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
144 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ     ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
145 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
146 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
147 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด     ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
148 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร (จำนวน ๒ รายการ)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
149 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม.    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
150 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการแลกเปลี่ยนเศษซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 13 รายการ กับแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ฝาเดี่ยว) (พร้อมน้ำกรด) จำนวน 107 หม้อ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง