ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
102 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว แบบ ๒ ที่นั่ง    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
103 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ รวม ๑๒ เครื่อง จำนวน ๗ รายการ    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
104 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ     ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
105 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
106 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
107 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด     ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
108 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร (จำนวน ๒ รายการ)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
109 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม.    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
110 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการแลกเปลี่ยนเศษซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 13 รายการ กับแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ฝาเดี่ยว) (พร้อมน้ำกรด) จำนวน 107 หม้อ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
111 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์)     ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
112 ซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ 6TN ฝาเดี่ยว)    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
113 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน     ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
114 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๕๙๔ รายการ     ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
115 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๒๐๗ รายการ    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
116 ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด 11.00-20 ชนิดดอกบั้ง 12 ชั้นผ้าใบ) และยางในรถยนต์ (ขนาด 11.00-20) จำนวน ๒ รายการ    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
117 ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป     ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
118 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
119 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กกล ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๑    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
120 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
121 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
122 ซื้อกระจกตรวจค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
123 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ ( อะลูมิเนียมเส้นขนาดต่าง ๆ และอื่นๆ ) รวม 35 รายการ    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
124 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐x๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี – ทำลาย ตัวเอง (HEIT-SD)    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
125 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณ และรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน ( ไม้เนื้อแข็งขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๖๖ รายการ    ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
126 เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C๕/๗ จำนวน ๑ เครื่อง     ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
127 เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระบบไฟฟ้า หมายเลข ๑๓๙, เครื่องเผาปากปลอก ก.ปล. หมายเลข C๕/๖๒ และ เครื่องรวมแกนลูกกระสุน หมายเลข B๕/๒๒ รวม ๓ เครื่อง    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
128 เผยแพ่ราคากลาง ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ (กรดกำมะถันและอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
129 เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ หมายเลข M 76 จำนวน 1 เครื่อง     ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
130 เผยแพร่ราคากลาง ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับก.ปล. ( Propellant Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge ) จำนวน 8,000 กก.     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
131 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับก.ปล. ( Propellant Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge ) จำนวน 8,000 กก.     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
132 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับก.ปล. ( Propellant Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge ) จำนวน 8,000 กก.     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
133 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อ สป.5 สาย สพ. จำนวน 3 รายการ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
134 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
135 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bomb Jammer) จำนวน 1 เครื่อง    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
136 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙x๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q 4172    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
137 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
138 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M 15 A 2)    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
139 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง (CARTRIDGE, 84 MM. HIGH-EXPLOSIVE ANTI-TANK : HEAT)    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
140 จ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา 4x4 จำนวน 3 รายการ    ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
141 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
142 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปลอกกระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบชนวนท้ายกระทบแตกพร้อมหลอดดินทวีเพลิง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
143 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด (PROJECTILE 155 MM.HIGH EXPLOSIVE)    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
144 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชนวนหัวกระทบแตกไว-ถ่วงเวลา M557    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
145 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
146 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๑๑ มิลลิเมตร (.45 นิ้ว)    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
147 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควัน RP เพิ่มระยะกลาง (RED PHOSPHOROUS ER)    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
148 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒X๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
149 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒X๓๙ มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
150 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี