ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 เผยแพร่ราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อมและแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR ๒๔*๑๒*๒ CARDBOARDฯ, ขดลวดทำความร้อนและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
102 ประกาศราคากลาง วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
103 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๒ รายการ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
104 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ฯ จำนวน ๔ รายการ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
105 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน จำนวน ๒ รายการ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
106 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมตู้สลัด T.N.R. หมายเลข TZ-56826 และเครื่องอื่นๆ รวม 7 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
107 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
108 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุโธปกรณ์ (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน)    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
109 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
110 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 29 รายการ     ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
111 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
112 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๗ รายการ    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
113 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) รายการ หมายเลข สป. 2530- 99-815-5827 WHEEL , SOLID RUBBER TYPE จำนวน 110 EA    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
114 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๒๖๕ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
115 จัดซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
116 ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์เตาชุบแข็ง (Chamber Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
117 ประกาศราคากลาง เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตตัวกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
118 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
119 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย สป.๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
120 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๖ รายการ     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
121 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๓) รายการ YW531H.26.42 VOLTAGE REGULATOR     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
122 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 (แผนงานที่ 2) รายการ WZ534.12.07 TIRE จำนวน 185 EA    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
123 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ    ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
124 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓๖ วง    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
125 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
126 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
127 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
128 จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน รวม ๒ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
129 จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน รวม ๒ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
130 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน รวม ๒๙ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
131 จัดซื้อยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐ พร้อมที่เติมลมแบบสั้น, ข้อต่ออ่อนเติมลม,และยางรอง) รวม ๑ รายการ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
132 จัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ – ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) รวม ๑ รายการ     ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
133 ยกเลิก    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
134 จัดซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
135 เผยแพร่ราคากลาง ยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
136 เผยแพร่ราคากลาง แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
137 ตารางแสดงวงเงินบงประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 4x4     ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
138 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เป้าชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 14 รายการ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
139 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปลย.ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 1 , เอ 2 (แผนงานที่ 1)    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
140 เปิดเผยราคากลาง วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๓๔ รายการ    ๖ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
141 เผยแพร่ราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี. ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๕๐ กระบอก รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
142 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน ๑๕ ชุด    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
143 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนรายการผลิตลำกล้อง ปลย. M16 A2 จำนวน 1,000 ลำกล้อง (เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ ) รวม 80 รายการ    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
144 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบหลัก และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตฯ (เหล็กกล้าทำเครื่องมือ ผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ) รวม 32 รายการ    ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
145 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก ( กรดกำมะถัน และอื่น ๆ ) รวม 35 รายการ     ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
146 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย.ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 1 , เอ 2    ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
147 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร TAVOR TAR21    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
148 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร TAVOR TAR21    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
149 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ½ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS     ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
150 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK 47    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี