ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
351 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่ก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 (แผนงานที่ 1)    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
352 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Glock     ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
353 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 60 เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 3 รายการ    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
354 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้ง รยบ.ขนาด 3/4 ตัน M37 B1    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
355 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 60 เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 5 รายการ     ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
356 จ้างซ่อมหม้อน้ำ (Radiator) ของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๒๗๘ หม้อ    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
357 ตารางแสดงวงเงิน จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C5/53, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่3 หมายเลข C5/9 และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P5/4 รวม 3 เครื่อง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
358 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่ ๑    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
359 เชิญชวนเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก.ขนาด 7.62 มม. เอ็มจี 3 จำนวน 35 กระบอก รวม 99 รายการ     ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
360 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีพ่นวัสดุ สะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๓๙ คลัง พื้นที่รวม ๓๗,๕๕๗ ตร.ม.     ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
361 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๓ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
362 จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ. ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม    ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
363 ซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ และยุทโธปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๘ ชุด     ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
364 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
365 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗ รายการ     ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
366 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อไฟฉายประจำกาย จำนวน 12 กระบอก    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
367 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๒ รายการ     ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
368 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 43 เครื่อง     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
369 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
370 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
371 ซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
372 ซื้อเครื่องทดสอบปั้มหัวฉีด จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
373 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) จำนวน ๑๔ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
374 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
375 จัดซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
376 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
377 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 5 ตัน หมายเลข สป.2815-00-178-0268 ENGINE , DIESEL W/CONTAINER :    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
378 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG)    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
379 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุน ยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด 75 มม. (ซ้อมรบ) จำนวน 500 นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม 69 รายการ     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
380 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
381 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK 47    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
382 ซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่องจักร CNC จำนวน 7 ชุด    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
383 ซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) 100215 แบบ SHS-C 6/40 หมายเลขทะเบียน ๒ – ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
384 ซื้อเครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
385 เปิดเผยราคากลางสป. 3 เพื่อใช้ในงานผลิตกระบี่นายทหารประเภทไม่มีลวดลาย จำนวน 1,460 เล่ม ( น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่นๆ ) รวม 5 รายการ     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
386 ซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 80 ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
387 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน 1 ชุด    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
388 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3 จำนวน ๑๑ คัน     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
389 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน พยาบาล M.997 จำนวน ๕ คัน    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
390 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๒ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
391 ซื้อเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
392 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๕ คัน     ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
393 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน     ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
394 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสียหายจากการระเบิดอาคารคลัง สป.๕    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
395 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
396 จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข 854 โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
397 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด     ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
398 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕x๒๒๘ มม. จำนวน ๓ รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
399 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
400 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน     ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร