ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
401 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
402 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ)    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
403 จัดซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ – ๑๖) จำนวน ๒ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
404 จัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ 2HN (ความจุ 45 แอมแปร์ -ชั่วโมง) จำนวน ๑ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
405 ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
406 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๑ ตัน เอ็ม ๖๐๑ จำนวน ๓๓ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
407 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๗ รายการ     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
408 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 7 ชนิดรถ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
409 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
410 วัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
411 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
412 จัดซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด ๑๖.๕ – ๑๙.๕)     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
413 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
414 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
415 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
416 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
417 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๖๐ รายการ     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
418 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๓๖ รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
419 จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
420 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องวัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ ๒)     ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
421 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
422 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร และขนาด ๑๑ มิลลิเมตร    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
423 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๒ รายการ    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
424 ซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ 6TN ฝาเดี่ยว) จำนวน ๑ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
425 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐-๒๐) จำนวน ๒ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
426 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐-๒๐) จำนวน ๒ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
427 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓ กระบอก รวม ๒๓๓ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
428 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เรื่อง ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
429 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ประทัด    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
430 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๕ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
431 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. 30 แบบ 85 จำนวน 4 EA    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
432 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
433 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว แบบ ๒ ที่นั่ง    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
434 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ รวม ๑๒ เครื่อง จำนวน ๗ รายการ    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
435 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ     ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
436 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
437 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
438 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด     ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
439 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร (จำนวน ๒ รายการ)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
440 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม.    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
441 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการแลกเปลี่ยนเศษซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 13 รายการ กับแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ฝาเดี่ยว) (พร้อมน้ำกรด) จำนวน 107 หม้อ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
442 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์)     ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
443 ซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ 6TN ฝาเดี่ยว)    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
444 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน     ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
445 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๕๙๔ รายการ     ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
446 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๒๐๗ รายการ    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
447 ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด 11.00-20 ชนิดดอกบั้ง 12 ชั้นผ้าใบ) และยางในรถยนต์ (ขนาด 11.00-20) จำนวน ๒ รายการ    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
448 ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป     ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
449 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
450 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กกล ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๑    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี