ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๘
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15850365951.pdf
15850365952.pdf
15850365953.pdf
15850365954.pdf
๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ