ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกวดราคาซื้อยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 19,994,400.-บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน เลขที่ 53 กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15865102231.html
15865102232.html
15865102233.pdf
15865102234.pdf
๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓ ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ