ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 21,364,800.-บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15868397691.html
15868397692.html
15868397693.pdf
15868397694.pdf
15868397695.pdf
๑๔  เมษายน  ๒๕๖๓ ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ