ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้กับเครื่องจักรผลิตหัวช้าง เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔๙๑,๔๕๖.-
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15868531891.pdf
๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี