ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ หมายเลข M ๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,985,000 บาท
อีเมลล์ procsec_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15538421131.pdf
๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์