ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ 2 หมายเลข C๕/๗ จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
อีเมลล์ procsec_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15541161731.pdf
๑  เมษายน  ๒๕๖๒ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี