ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิต ดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ) รวม ๒๙ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 203,720.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15979824311.pdf
๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา