ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๗ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๒๐,๙๙๒,๒๐๐.-บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๘๐๘
ที่อยู่ของหน่วยงาน กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15608495951.pdf
15608495952.pdf
15608495953.pdf
15608495954.pdf
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี