ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR เครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,950,000.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0 2243 8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15609094671.pdf
๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา